Chương trình nghiên cứu khoa học của Đoàn Thanh niên

Số lượng:

Các đơn vị tổ chức bình chọn tại cơ sở dựa trên tiêu chí của Đoàn khối và gửi về tham gia bình chọn, tuyên dương cấp Khối theo số lượng yêu cầu:

  • Đối với công trình thanh niên: tối da 05 công trình
  • Đối với ý tưởng sáng tạo: tối đa 03 ý tưởng
  • Đối với sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: tối đa 05 sáng kiến
  • Đối với đề tài NCKH: tối đa 02 đề tài

Tiêu chuẩn đánh giá:

Là các công trình thanh niên, ý tưởng sáng tạo – sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và đề tài NCKH được bình chọn tiêu biểu nhất tại cơ sở, đăng ký và hoàn thành từ tháng 11/2010 đến 26/3/2011 hoặc là các công trình thanh niên, ý tưởng sáng tạo – sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và đề tài NCKH tiêu biểu đã đăng ký thực hiện trong năm 2010 và hoàn tất trong khoảng thời gian từ tháng 11/2010 đến 26/3/2011.

Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Kỹ thuật Công nghệ cao – NTT

300A Nguyễn Tất Thành