Nghiên cứu khả năng tạo khí hydro sinh học trong điều kiện kị khí của vi khuẩn ưa nhiệt thermoanaerobacterium aciditolerans trau dat phân lập ở Việt Nam

Nguyễn Thị Yên, Lại Thúy Hiền, Nguyễn Thị Thu Huyền
Tạp chí Khoa học và Công nghệ 52(1) (2014) 73-82

TÓM TẮT
Hydro là nguồn năng lượng sạch, có triển vọng thay thế nhiên liệu hóa thạch trong tương lai. Trên thế giới xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu tạo hydro sinh học từ quá trình lên men các vi khuẩn kị khí. Ở nước ta, nghiên cứu vi khuẩn tạo khí hydro sinh học mới được bắt đầu nên mới có một vài công trình công bố về khả năng tạo khí hydro của các chủng vi khuẩn. Chủng vi khuẩn ưa nhiệt Trau DAt phân lập từ phân trâu tại Việt Nam có khả năng sinh khí hydro trong điều kiện nuôi cấy kị khí. Quá trình tạo khí của chủng Trau DAt diễn ra song song với quá trình sinh trưởng với lượng khí hydro tạo thành chiếm 42,95 % tổng thể tích khí thu được. Điều kiện nuôi cấy thích hợp cho quá trình tạo khí hydro của chủng Trau DAt gồm các thông số: tỉ lệ tiếp giống đầu vào 10 %, glucose 10 g/l, cao nấm men 3 g/l; FeSO4.7H2O 0,5 g/l; pH 6,5 trong điều kiện nhiệt độ 55 oC. Ở điều kiện lên men kị khí thích hợp theo mẻ ở quy mô bình thí nghiệm, thể tích khí thu được từ chủng Trau DAt đạt 198 ml/600 ml dịch lên men. Kết quả nghiên cứu bước đầu chứng tỏ chủng Trau DAt có tiềm năng ứng dụng cho quá trình lên men thu khí hydro từ vi khuẩn phân lập tại Việt Nam.

Từ khóa: hydro sinh học, lên men kị khí, điều kiện nuôi cấy, Việt Nam.