Tam Nông và ứng dụng CNTT trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp (toàn văn)

Nguyễn Vạn Phúc, Phan Công Vinh
“Hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ sáng tạo trong phát triển nông nghiệp Việt Nam” tại Kiên Giang lần thứ I – năm 2013. 2013

TÓM TẮT
Ngày nay, tam nông nói chung và nông nghiệp nói riêng đang phát triển bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân được cải thiện rõ rệt, trình độ dân trí được nâng cao, cơ sở hạ tầng nông thôn được củng cố và phát triển. Những thành tựu to lớn đó đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh quốc phòng. Sự đóng góp của khoa học và công nghệ (KH và CN) cụ thể là ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển tam nông trong những năm đổi mới được thể hiện ở một số lĩnh vực chính là trong công tác nâng cao trình độ của các nhà nông tiếp cận với những tiến bộ của thời đại và là một trong những nhiệm vụ trọng điểm mà tinh thần nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) đề ra.