Thu nhận và tinh sạch β-galactosidase từ lactobacillus acidophilus

Nguyễn Thị Vân Linh, Nguyễn Thị Thùy Dung, Trần Bích Lam
Tạp chí phát triển KH & CN, tập 15, số T3-2012, Tr. 65-72

TÓM TẮT:

β-Galactosidase (β-D-galactoside galactohydrolase, EC 3.2.1.23) hay còn gọi là lactase, là một enzyme có ứng dụng rất quan trọng trong công nghiệp sữa. Từ nguồn vi khuẩn lactic Lactobacillus acidophilus có hoạt tính β-galactosidase cao và ổn định, việc nghiên cứu thu nhận enzyme thô được tiến hành bằng phương pháp trích ly kết hợp xử lý sóng siêu âm và kết tủa bởi các tác nhân là muối trung tính và dung môi hữu cơ. Tác nhân kết tủa tốt nhất là isopropanol với hiệu suất thu hồi 89,93% và độ tinh sạch 4,5 lần. Chế phẩm enzyme được tinh chế qua cột Ultrahydrogel 250, độ tinh sạch tăng 14,3 lần. Đã xác định được phân tử lượng của β-galactosidase khoảng 40 kDa. Chế phẩm sau khi tinh sạch có hoạt tính tối ưu ở 40oC, pH 7 – 7,5 có giá trị V max và Km lần lượt là 2,3 µmol/phút và 0,73 mM.
Từ khóa: thu nhận β-galactosidase, β-galactosidase từ L. acidophilus.