Thực trạng kĩ năng nghiên cứu khoa học của giảng viên ngoài công lập tại thành phố Hồ Chí Minh

Thực trạng kĩ năng nghiên cứu khoa học của giảng viên ngoài công lập tại thành phố Hồ Chí Minh

The current state of scientific research skills of non-public lecture in Ho Chi Minh city

Nguyen Trong Tuan,
Tạp chí KHOA HỌC ĐHSP TPHCM 2013

Article’s link

Abstract

Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng kĩ năng nghiên cứu khoa học (NCKH) của giảng viên (GV) ngoài công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Theo kết quả thu được, GV tự đánh giá kĩ năng NCKH là khá, tuy nhiên hứng thú trong NCKH chỉ đạt mức trung bình. Trong 9 kĩ năng NCKH của GV thì chỉ có duy nhất kĩ năng viết đề cương NCKH đạt mức tốt. Số lượng đề tài thực hiện khá khiêm tốn cũng dẫn đến sự hạn chế về kĩ năng NCKH của GV ngoài công lập tại TPHCM.

Từ khóa: kĩ năng, nghiên cứu khoa học, kĩ năng nghiên cứu khoa học, giảng viên, đại học ngoài công lập, giảng viên đại học ngoài công lập.

(EN) The current state of scientific research skills of non-public lecturers in Ho Chi Minh City The paper presents the survey results of the situation of scientific research skills of non-public lecturers in Ho Chi Minh City. According to the results, lecturers self-evaluated their scientific research skills as quite high; however, the interest in scientific research only reaches an average level. Among 9 scientific research skills of lecturers, there is only one good skill which is the skill of writing scientific research outline. The number of topics for researching is not really large, which leads to the limitation of scientific research skills of non-public lecturers.

Keywords: skills, scientific research, scientific research skills, lectures, non-public university, non-public lecturers.