Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET

Dear ASEA-UNINET Coordinator, I am writing you in order to ask for your kind assistance to promote the “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET” as the deadline is December 1st, 2015 and we haven’t received many applications yet. Could you please distribute the below stated information and the attachment as widely as possible within your university…. Xem thêm

Học bổng thực tập NII, Nhật Bản lần 2, 2015

Chương trình thực tập quốc tế của Viện Thông tin Quốc gia Nhật Bản (NII) lần 2 năm 2015. NII sẽ cung cấp cơ hội học bổng thực tập từ 2 đến 6 tháng cho các ứng viên. Sau khi kết thúc chương trình và hoàn thành báo cáo thực tập, thực tập viên sẽ được cấp giấy chứng nhận của NII.

Học bổng Mitacs Global link

Cơ hội sang Canada thực tập hè theo chương trình học bổng Mitacs Global link. Đây là chương trình dành cho sinh viên một số nước (trong đó có Việt Nam) sang thực tập nghiên cứu trong vòng 12 tuần hè tại một số trường đại học tại Canada.

Scholarship news – 10 July 2015

International scholarships for Masters and PhD degree programs are open in Belgium, Singapore, Australia, Japan and other countries. Students must focus on essays and prepare application carefully before applying.