QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ

1. QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ – CÁC BIỂU MẪU nttu-nckh-01-phieu-de-xuat-de-tai nttu-nckh-02-danh-muc-de-xuat-de-tai-nckh-cap-co-so nttu-nckh-03-thuyet-minh-de-cuong nttu-nckh-04-phieu-danh-gia-thuyet-minh nttu-nckh-05-bao-cao-tong-ket-de-tai nttu-nckh-06-phieu-danh-gia-nghiem-thu nttu-nckh-07-giay-chung-nhan-dang-ky-thong-tin-luu-tru