Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật đợt 2 năm 2017 – Quỹ NAFOSTED

Tiếp nhận hồ sơ: Từ 8h30 ngày 23/5/2017 đến 17h00 ngày 30/6/2017 Đánh giá xét chọn: tháng 7-9/2017 Công bố kết quả xét chọn: tháng 10/2017 Hoàn chỉnh hồ sơ, ký hợp đồng: tháng 11-12/2017   Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại website: http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Thong-bao-tai-tro/Thong-bao-Chuong-trinh-tai-tro-NCCB-trong-Khoa-hoc-tu-nhien-va-ky-thuat-dot-2-nam-2017-285/

Thông báo đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018

Thông báo của Sở KHCN Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đề xuất, đặt hàng đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018 thongbaode-xuatnam2018… Xem thêm

Thông báo V/v nộp hồ sơ đề tài/ dự án nghiên cứu khoa học thuộc chương trình Khoa học công nghệ tính toán năm 2016 của Viện Khoa học và Công nghệ tính toán

Thông báo về việc nộp hồ sơ đề tài/ dự án nghiên cứu khoa học thuộc chương trình Khoa học công nghệ tính toán của  Viện Khoa học và Công nghệ tính toán – Sở Khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016. Hướng nghiên cứu: – Toán ứng dụng –… Xem thêm

Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2016 (đợt 1) của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia NAFOSTED

http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Thong-bao-tai-tro/Thong-bao-Chuong-trinh-tai-tro-NCCB-trong-khoa-hoc-tu-nhien-va-ky-thuat-nam-2016-dot-1-209/ Trong khuôn khổ Chương trình tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo kế hoạch đánh giá xét chọn và tài trợ đề tài năm 2016 (đợt 1) như sau: 1. Mục tiêu tài trợ: –… Xem thêm

Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau: Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển… Xem thêm