Mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực Chương trình KHCN phát triển ngành dừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2020

Căn cứ Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc Ban hành qui chế quản lý Nhà nước các chương trình, đề tài dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre. Căn cứ Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày… Xem thêm