Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu KHCN Lâm Đồng 2016

Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng triển khai các đề tài/dự án cấp cơ sở phục vụ mục tiêu phát triển ngành KH&CN của tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng thông báo tới các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2016 như sau:

Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu KHCN Khánh Hòa 2016

SỞ KH&CN HƯỚNG DẪN CÁC VIỆN, TRƯỜNG, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ KH&CN NĂM 2016 Căn cứ Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Quy hoạch phát triển ngành khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Sở… Xem thêm

Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu KHCN Đà Nẵng 2016

THÔNG BÁO CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2016 Thông báo số 61/SKHCN-QLKH ngày 04/02/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm… Xem thêm