Đo lường sự hài lòng của Sinh viên Trường CĐ Nguyễn Tất Thành


Chủ nhiệm đề tài ThS. Lưu Xuân Cường
Cấp  Trường
Cơ quan chủ quản ĐH Nguyễn Tất Thành
Lĩnh vực Quản lí Giáo dục
Thời gian thực hiện 6/2011-12/2011

Mục tiêu đề tài

 1. Kiểm định thực nghiệm các nhân tố ảnh hưởng sự hài lòng của sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
2. Đề xuất các giải pháp gia tăng mức độ hài lòng của sinh viên, góp phần gia tăng chất lượng giáo dục, phục vụ sinh viên, gia tăng vị thế của nhà trường trong mắt sinh viên, phụ huynh và toàn xã hội.

Nội dung thực hiện

 1. Tổng quan tài liệu và tìm hiểu cơ sở lí thuyết.
2. Nghiên cứu định tính.
3. Nghiên cứu định lượng.
4. Thang đo chính thức.
5. Phân tích thống kê.
6. Kiểm định giả thuyết.

Kết quả sản phẩm

 1. Mã hóa thông tin.
2. Mô tả sơ lược về mẫu nghiên cứu.
3. Khảo sát mối tương quan giữa các câu hỏi trong bảng khảo sát.
4. Phân tích nhân tố khám phá EFA.
5. Kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu.