Huấn luyện online cho mạng neural dựa trên máy học cực độ


Chủ nhiệm đề tài TS. Huỳnh Trung Hiếu
Cấp  Trường
Cơ quan chủ quản ĐH Nguyễn Tất Thành
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Thời gian thực hiện 4/2011-3/2012

Mục tiêu đề tài

 Nghiên cứu một cải tiến của OS-ELM dựa trên tối ưu đa mục tiêu, bao gồm empirical error và norm lấy ý tưởng từ Tikhonov regularization. Nó có thể khác phục các nhược điểm của OS-ELM đồng thời, có thể học dữ liệu theo từng mẫu hoặc từng block.

Nội dung thực hiện

 1. Mạng neural và thuật toán lan truyền ngược.
2. Thuật toán huấn luyện ELM.
3. Phát triển thuật toán online dựa trên ELM.
4. Kiểm nghiệm và đánh giá kết quả.

Kết quả sản phẩm

1. Bài báo khoa học.
2. Chương trình matlab.