Nghiên cứu công nghệ và hệ thống máy phun – trộn – tạo cọc xi măng – đất gia cố móng trên nền yếu. Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, thử nghiệm bộ cánh quay – phun cấp chất kết dính kiêm trộn tạo cọc của hệ thống


Chủ nhiệm đề tài ThS. Lê Thanh Đức
Cấp  Trường
Cơ quan chủ quản ĐH Nguyễn Tất Thành
Lĩnh vực Kĩ thuật xây dựng
Thời gian thực hiện 04/2011-10/2012

Mục tiêu đề tài

 1. Khảo sát tổng quan về công nghệ và ứng dụng của cọc xi măng đất trên nền yếu tại Việt Nam, góp phần giới thiệu một phương pháp xử lý nền yếu tiết kiệm, giảm bớt tác hại của ngập nước tại TP. Hồ Chí Minh.
2. Thiết kế bộ cánh quay phun cấp chất kết dính kiêm trộn tạo cọc của hệ thống.
3. Kết quả nghiên cứu về học thuật của đề tài có thể dùng để bổ sung kiến thức về xử lý nền móng trong kĩ thuật xây dựng cho sinh viên, học sinh của khoa Kĩ thuật xây dựng, trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành.
4. Thiết kế, chế tạo, thử nghiệm một mô hình thu nhỏ trong phòng thí nghiệm hệ thống đầu khoan cánh trộn hệ phun cấp chất kết dính.

Nội dung thực hiện

 1. Khảo sát tổng quan về công nghệ và ứng dụng của cọc xi măng đất trên nền yếu tại Việt Nam, góp phần giới thiệu một phương pháp xử lý nền yếu tiết kiệm, giảm bớt tác hại của ngập nước tại TP. Hồ Chí Minh.
2. Thiết kế bộ cánh quay phun cấp chất kết dính kiêm trộn tạo cọc của hệ thống.
3. Kết quả nghiên cứu về học thuật của đề tài có thể dùng để bổ sung kiến thức về xử lý nền móng trong kĩ thuật xây dựng cho sinh viên, học sinh của khoa Kĩ thuật xây dựng, trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành.
4. Thiết kế, chế tạo, thử nghiệm một mô hình thu nhỏ trong phòng thí nghiệm hệ thống đầu khoan cánh trộn hệ phun cấp chất kết dính.

Kết quả sản phẩm

Dạng III:
1. Báo cáo chuyên đề tại hội thảo cơ khí.