Nghiên cứu tính hòa tan của bông Việt Nam và các nguồn bông khác trong các hệ dung môi khác nhau sử dụng để tạo aerogel


Chủ nhiệm đề tài TS. Bùi Mai Hương
Cấp  Trường
Cơ quan chủ quản ĐH Nguyễn Tất Thành
Lĩnh vực Công nghệ hóa học
Thời gian thực hiện 4/2011-10/2012

Mục tiêu đề tài

1. Nghiên cứu khả năng hòa tan của bông Việt Nam và so sánh với nguồn bông khác trong các dung môi dùng để hòa tan cellulose. Các phương pháp hòa tan cellulose được xem xét lại, lựa chọn và thử nghiệm trên bông Việt Nam.
2. Đề xuất khả năng tạo aerogel từ cellutose của bông Việt Nam.

Nội dung thực hiện

1. Nghiên cứu toàn diện cấu trúc, thành phần hóa học của bông Việt Nam và các nguồn bông khác.
2. Nghiên cứu cơ bản về aerogel và cellulose aerogel.
3. Nghiên cứu khả năng tạo aerogel từ bông và tăng cường tính ổn định không gian của aerogel tạo từ nguồn cellulose bông Việt Nam.

Kết quả sản phẩm

1. Tính chất cơ lý và hóa nhiệt của bông Việt Nam.
2. Tính hòa tan của bông trong các hệ dung môi khác nhau sử dụng để tạo aerogel.