Nghiên cứu ứng dụng công cụ phân tích kinh tế môi trường để đánh giá tác động tổng hợp của mô hình chuyển đổi đất rừng khộp để trồng cao su và đề xuất các biện pháp nhân rộng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk


Chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Hữu Khuê
Cấp  Tỉnh
Cơ quan chủ quản Sở KHCN DakLak
Lĩnh vực Môi trường
Thời gian thực hiện 12/2014 – 12/2016

Mục tiêu đề tài

Nội dung thực hiện

Kết quả sản phẩm