Phân tích cơ cấu gãy đổ của tấm sàn dùng phương pháp tối ưu sự phân bố các đường bất liên tục


Chủ nhiệm đề tài TS. Lê Văn Cảnh
Cấp  Trường
Cơ quan chủ quản ĐH Nguyễn Tất Thành
Lĩnh vực Kĩ thuật xây dựng
Thời gian thực hiện 04/2011-10/2012

Mục tiêu đề tài

 1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là phát triển phương pháp phân tích cơ cấu đường chảy dẻo của tấm sàn bê tông cốt thép dựa trên phương pháp tối ưu sự sắp xếp các đường bất liên tục sử dụng miền ảnh hưởng trong phương pháp không lưới.
1. Tìm hiểu lý thuyết tối ưu sự sắp xếp các đường bất liên tục và khái niệm miền ảnh hưởng trong phương pháp không lưới.
2. Thực hiện thuật toán kết nối dựa trên miền ảnh hưởng để kết nối hệ thống thành phần tử bất liên tục.
3. Tìm hiểu lập trình Matlab và áp dụng thuật toán kết nối trên để giải các bài tấm sàn bê tông cốt thép cụ thể.

Nội dung thực hiện

 1. Tổng hợp và tham khảo tài liệu để chuẩn bị nền tảng cơ sở lí thuyết.
2. Tạo lưới gồm các điểm trên toàn miền của bài toán, sau đó kết nối tất cả các nốt tạo thành hệ thống các đường bất liên tục theo tất cả mọi hướng.
3. Thiết lập công thức tổng quát kết hợp giữa lí thuyết dẻo yield line và phương pháp đường bất liên tục.
4. Áp dụng phương pháp miền ảnh hưởng từ phương pháp không lưới vào phương pháp đường bất liên tục và thực hiện lập trình tính toán.
5. Thực hiện tính toán các bài toán cụ thể và viết bài báo, báo cáo hội nghị.

Kết quả sản phẩm

Dạng I:
1. Phần mềm viết bằng Matlab.

Dạng III:
1. Một bài báo khoa học báo cáo tại hội nghị Cơ học toàn quốc.
2. Một bài báo đăng trên tạp chí KH trong nước.

Đào tạo:
1. Thạc sĩ.