Vai trò của một số định chế xã hội phi chính thức đối với phát triển bền vững Tây Nguyên

Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Cấp độ Nhà nước
Cơ quan chủ quản Viện hàn lâm KHCN Việt Nam
Lĩnh vực Khoa học Xã hội & Nhân văn
Thời gian thực hiện 01/2014-12/2015

Mục tiêu đề tài

Tìm đặc điểm của một số định chế xã hội phi chính thức ở vùng Tây Nguyên nhằm nhận diện các vai trò xã hội, các chức năng xã hội cũng như các tác động xã hội của những định chế này đối với quá trình phát triển của vùng Tây Nguyên theo hướng bền vững.

Nội dung thực hiện

  1. Những vấn đề chung về khái niệm định chế xã hội, phân loại và hướng tiếp cận các lý thuyết về định chế xã hội, về các quan hệ tộc người, về quá trình hiện đại hóa xã hội.
  2. Tổng quan về Tây Nguyên và những chính sách dân tộc của nhà nước qua các thời kì đối với các dân tộc vùng Tây Nguyên.
  3. Các loại hình định chế xã hội phi chính thức của các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên.
  4. Vai trò của một số định chế xã hội phi chính thức trong chiều hướng phát triển bền vững vùng Tây Nguyên.

Kết quả sản phẩm

Dạng I:

1. Báo cáo tổng hợp.
2. Báo cáo kiến nghị.
3. Bộ cơ sở dữ liệu và báo cáo kết quả khảo sát về một số định chế xã hội phi chính thức ở Tây Nguyên.
4. Báo cáo tóm tắt.

Dạng II:

1. Định chế xã hội phi chính thức – những vấn đề lí thuyết và thực tiễn xã hội Tây Nguyên.
2. Định chế xã hội cổ truyền dựa trên nền tảng buôn làng ở Tây Nguyên.
3. Vai trò của định chế xã hội cổ truyền Tây Nguyên trong việc điều hành quản lí xã hội.
4.  Vai trò của định chế xã hội cổ truyền Tây Nguyên trong việc phát triển kinh tế xã hội.
5.  Vai trò của định chế xã hội cổ truyền Tây Nguyên trong tương quan với sự phát triển bền vững.
6. Vai trò của định chế xã hội phi chính thức đối với sự phát triển bền vững Tây Nguyên.