Xây dựng hệ thống giáo dục, đào tạo NTT trở thành tập đoàn Giáo dục – Đào tạo đa cấp học, đa ngành nghề, đa lĩnh vực, đa cơ sở đào tạo, đa sở hữu hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế.


Chủ nhiệm đề tài ThS. Phạm Văn Đạt
Cấp  Trường
Cơ quan chủ quản ĐH Nguyễn Tất Thành
Lĩnh vực Quản lí Giáo dục
Thời gian thực hiện 6/2012-6/2013

Mục tiêu đề tài

Nội dung thực hiện

Kết quả sản phẩm