Xây dựng quy trình phân lập và đánh giá chất chuẩn acid shikimic từ Đại hồi Lạng Sơn Illicium verum Hook. Illiciaceae.


Chủ nhiệm đề tài DS. Nguyễn Đăng Khoa
Cấp  Trường
Cơ quan chủ quản ĐH Nguyễn Tất Thành
Lĩnh vực Công nghệ sinh học
Thời gian thực hiện 5/2012-12/2013

Mục tiêu đề tài

 1. Xây dựng qui trình chiết cao từ quả Đại hồi.
2. Xây dựng qui trình phân lập chất chuẩn acid shikimic từ cao dược liệu.
3 Đánh giá chất chuẩn đã chiết tách từ quả Đại hồi.

Nội dung thực hiện

 1. Xây dựng qui trình chiết cao.
2. Tinh chế acid shikimic.
3. Đánh giá hàm lượng acid shikimic đã tinh chế được.

Kết quả sản phẩm

 1. Khảo sát phương pháp chiết cao MeOH.
2. Tiến hành chiết xuất cao MeOH toàn phần.
3. Phân lập và tinh chế acid shikimic.
4. Kiểm tra độ tinh khiết M4.
5. Xác định cấu trúc M4.
6. Xác định chất lượng chất đối chiếu acid shikimic.