Tăng cường triển khai nghiên cứu như một công cụ nâng cao chất lượng đào tạo và tạo ra kiến thức mới

Mục tiêu: Tăng cường triển khai nghiên cứu như một công cụ nâng cao chất lượng đào tạo và tạo ra kiến thức mới.
Tăng cường và đa dạng hóa nghiên cứu khoa học:
– Khuyến khích các khoa, viện, trung tâm tham gia nghiên cứu khoa học
– Khuyến khích giảng viên tham gia nghiên cứu, chú trọng triển khai nghiên cứu áp dụng (action research)
– Thành lập mới các viện/trung tâm chuyên nghiên cứu: Viện Khoa học sức khỏe, Viện Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng; Viện nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh học.
– Chú trọng triển khai các đề tài nghiên cứu từ cấp Trường đến cấp nhà nước và các chương trình nghiên cứu khác
– Nghiên cứu công nghệ cao, công nghệ mũi nhọn dựa trên cơ sở các thành tựu khoa học cơ bản, khoa học sức khỏe, khoa học xã hội nhân văn, công nghệ thông tin, khoa hoc nông nghiệp và công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa và robot, công nghệ năng lượng và môi trường…

Tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu khoa học:
–  Thành lập quỹ NCKH nhà trường
–  Hoàn thiện cơ chế tài chính để tham gia đấu thầu các đề tài nghiên cứu.
– Nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ, giảng viên và sinh viên

– Tổ chức các hình thức hoạt động khoa học – công nghệ đa dạng nhằm thúc đẩy công tác NCKH như: Đăng cai tổ chức các hội thảo, hội nghị quốc tế do các Bộ, ban, ngành và các tổ chức khác chủ trì.

– Tổ chức hội nghị khách hàng hàng năm về nghiên cứu khoa học và đào tạo
– Gắn kết hoạt động khoa học và công nghệ với hoạt động đào tạo
– Cải tiến chất lượng công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ thông qua các khâu chọn lựa đề tài, thực hiện đề tài và đánh giá đề tài.
– Xây dựng các chương trình tư vấn doanh nghiệp, các chương trình nghiên cứu triển khai và cho thuê chuyên gia tư vấn khoa học – công nghệ.
– Từng bước nâng nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
– Xuất bản tạp chí – kỷ yếu khoa học của nhà trường.