Biểu mẫu đăng ký đề tài NCKH các cấp

1. Chương trình trọng điểm Nhà nước – Bộ KHCN:

1. Tóm tắt hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài, dự án SXTN.

2. Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện đề tài, dự án SXTN.

3. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án SXTN.

4. Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án SXTN.

5. Thuyết minh đề tài.

6. Thuyết minh dự án SXTN.

2. Chương trình tiềm năng Nhà nước – Bộ KHCN:

1. Phiếu đề xuất.

2. Tóm tắt năng lực nghiên cứu của đơn vị.

3. Thuyết minh đề tài (Phụ lục đính kèm).

4. Mẫu hợp đồng NCKH và phát triển công nghệ.

5. Bộ hợp đồng NCKH công nghệ:

– TH1: Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài ký HĐ thực hiện với tổ chức và cá nhân thuộc cơ quan khác.

– TH2: Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài ký HĐ thực hiện với cá nhân.

– TH3: Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài ký HĐ thực hiện với tổ chức phối hợp thực hiện.

– TH4: Thủ trưởng cơ quan chủ trì ký HĐ với chủ nhiệm ĐT đối với những nội dung CNĐT trực tiếp thực hiện.

(*) Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đối với đề tài NCKH có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước, Dự án KHCN và nhiệm vụ độc lập cấp nhà nước.

1. Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu.

2. Danh mục phụ lục.

3. Phụ lục cấp cơ sở.

4. Phụ lục cấp nhà nước.

3. Bộ Công thương:

1. Phiếu đăng ký + thuyết minh đề tài.

2. Phiếu tổng hợp đề xuất.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Phiếu đăng ký đề tài/dự án (Chương trình nông nghiệp, thủy sản)

5. Bộ Y Tế:

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án SXTN.

2. Thuyết minh đề tài/ Thuyết minh dự án.

3. Tóm tắt hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện đề tài, dự án SXTN.

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì đề tài, dự án SXTN.

5. Văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện đề tài, dự án SXTN.

6. Nafosted – Quỹ phát triển khoa học & công nghệ quốc gia:

1. Đơn đăng ký đề tài NCCB (Mẫu M1, M1e).

2. Thuyết minh đề cương nghiên cứu (Mẫu M2, M2e).

3. Lý lịch của CNĐT và các thành viên trong nhóm nghiên cứu (Mẫu M3, M3e).

4. Tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu (2 công trình nghiên cứu có ý nghĩa khoa học cao được công bố trong 5 năm gần đây).

5. Phiếu khai hồ sơ.

6. Quy định về việc tổ chức thực hiện đề tài NCCB trong khoa học tự nhiên do Quỹ phát triển khoa học & công nghệ quốc gia tài trợ.

7. Chương trình Nghị định thư:

1. Phiếu đề xuất.

2. Thuyết minh đề cương.

3. Mẫu hợp đồng.

4. Báo cáo hợp tác quốc tế.

5. Thanh lý hợp đồng.

8. Sở KHCN TP.HCM:

1. Tóm tắt hoạt động KHCN.

2. Phiếu đăng ký đề tài.

3. Lý lịch khoa học.

4. Thuyết minh đề tài.

9. Vườn ươm – Thành Đoàn TP.HCM:

1. Tóm tắt hoạt động KHCN.

2. Phiếu đăng ký đề tài.

3. Lý lịch khoa học.

10. Euréka:

1. Thể lệ giải thưởng sinh viên NCKH.

2. Mẫu công văn “Luận văn xuất sắc”.

3. Mẫu công văn tổng hợp các đề tài.

4. Phiếu đăng ký.

5. Mẫu trang bìa.

6. Mẫu dự thi giải thưởng sinh viên NCKH.

11. Cấp Trường: 

– Giảng viên:

1. NTT-KHCN – 01 Phiếu đề xuất đề tài (phieu-de-xuat-de-tai )

2. NTT-KHCN-02 Thuyết minh đề cương (Thuyet minh de cuong)

3. Mẫu báo cáo tổng kết đề tài (bao-cao-tong-ket-de-tai

4.  Hướng dẫn thủ tục thanh toán kinh phí ( huong dan thu tuc thanh toan kinh phi (moi))

              Huong_dan_thong_ke_hoa_don_thanh_toan_CTV

5. Mẫu đề nghị hỗ trợ kinh phí tham dự hội thảo khoa học.

6. Đề xuất tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài NCKH (Đề tài ngoài Trường).

7. Báo cáo kết quả chuyến đi công tác.

– Sinh viên:

1. Phiếu đăng ký.

2. Mau SV-01-Thuyet minh de tai NCKH cap Sinh vien

3.  Mau SV-03 Quyen_bao_cao_tong_ket_-_sinh_vien