Các văn bản liên quan đến hoạt động KHCN

Danh sách dưới đây cung cấp các văn bản của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ KHCN, Bộ Tài chính và Bộ Y tế.

 

STT

Nội dung

Tên văn bản

Ngày ban hành

Nơi ban hành

1

Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH & CN độc lập.

Nghị định số 115/2005/NĐ-CP

05/9/2005

Chính phủ

2

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH & CN độc lập.

Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV

05/6/2006

Bộ KHCN – Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ

3

Về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động KH & CN.

Nghị định số 119/1999/NĐ-CP

18/9/1999

Chính phủ

4

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động KH & CN.

Thông tư liên tịch số 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC

28/11/2000

Bộ KHCN và Môi trường – Bộ Tài chính

5

Về việc bổ sung một số quy định tại TTLT số 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC ngày 28/11/2000 “Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động KH & CN”

Thông tư liên tịch số 25/2003/TTLT/BKHCN-BTC

25/8/2003

Bộ KHCN – Bộ Tài chính

6

Về việc thí điểm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng.

Quyết định số 1218/QĐ-BKHCN

09/5/2011

Bộ KHCN

7

Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN

07/5/2007

Bộ Tài chính – Bộ KHCN

8

Ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước”.

Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN

11/5/2007

Bộ KHCN

9

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quy định ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2007 và Quyết đinh số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ KHCN.

Thông tư số 08/2011/TT-BKHCN

30/6/2011

Bộ KHCN

10

Luật Khoa học và Công nghệ.

Luật số 21/2000/QH10

09/6/2000

Quốc hội

11

Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án KH & CN sử dụng ngân sách nhà nước.

Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN

04/10/2006

Bộ Tài chính – Bộ KHCN

12

Ban hành Quy định xây dựng và quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư.

Quyết định số 14/2005/QĐ-BKHCN

08/9/2005

Bộ KHCN

13

Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án SXTN cấp nhà nước.

Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN

08/5/2009

Bộ KHCN

14

Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

Thông tư liên tịch số 129/2007/TTLT/BTC-BKHCN

02/11/2007

Bộ Tài chính – Bộ KHCN

15

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư số 97/2010/TT-BTC

06/7/2010

Bộ Tài chính

16

Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.

Thông tư số 01/2010/TT-BTC

06/1/2010

Bộ Tài chính

17

Quy định về quản lý đề tài NCKH và dự án SXTN cấp Bộ Y tế.

Thông tư số 37/2010/TT-BYT

13/8/2010

Bộ Y tế

18

Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí. 

Thông tư số 91/2005/TT-BTC

18/10/2005

Bộ Tài Chính