Đoàn Thị Thanh Nhàn

nhan

 • Họ tên: Đoàn Thị Thanh Nhàn
 • Vị trí: Chuyên viên
 • Đơn vị: viện kĩ thuật công nghệ cao NTT, Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Email: doanthithanhnhan010892@gmail.com
 • Địa chỉ: 300A đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Name: Đoàn Thị Thanh Nhàn
 • Position: Researcher
 • Institution: NTT Institute of Hi – Technology, Nguyen Tat Thanh University
 • Email: doanthithanhnhan010892@gmail.com
 • Address: 300A Nguyen Tat Thanh road, District 4, Ho Chi minh city, Vietnam

Giới thiệu

Lĩnh vực quan tâm: lập trình, an toàn bức xạ,, thiết bị ghi đo phóng xạ, phân tích môi trường, vật lý hạt nhân, vật lý ứng dụng.

Introduction

Interested in Environmental Radiation, Radiation Safety, Radiation monitorin, nuclear physics, applied physics.

 Học vấn

 • Cử nhân khoa học (Vật Lý), 2014, Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 Education

 • Bachelor of science honor program (physics), 2014, Vietnam national university- HoChiMinh city, university of natural sciences.

Công bố khoa học / Publications

 

Profiles

[25-05-2015_15.15.12]doant_t_nhan_profile_form_vietnamese

[25-05-2015_15.15.12]doan_t_t_nhanprofile_form