Huynh Minh Trung

 

[25-05-2015_10.25.17]trung

 • Họ tên: Huỳnh Minh Trung
 • Vị trí: Chuyên viên
 • Đơn vị: Viện Công nghệ Kỹ thuật cao NTT, Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Email: 0110@gmail.com
 • Địa chỉ: 300A đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Name: Huynh Minh Trung
 • Position: Research Assistant
 • Institution: NTT Hi-Tech Institute, Nguyen Tat Thanh University
 • Email: 0110@gmail.com
 • Address: 300A Nguyen Tat Thanh street, District 4, Ho Chi Minh city, Vietnam

Giới thiệu

Các hướng quan tâm nghiên cứu:

 • Vật lý sinh học: nghiên cứu các quá trình sinh học dưới cái nhìn Vật lý. Đặc biệt là tuowngt ác protein-protein, cơ chế liên kết của protein.
 • Vật lý tính toán: Tìm hiểu các hiện tượng Vật lý bằng mô phỏng, dự đoán, giải thích các hiện tượng trên.
 • Vật lý lượng tử: Các vấn đề cơ bản của Vật lý lượng tử và ý nghĩa của chúng trong cuộc sống.
 • Tin tài chính: Kết hợp lập trình và tài chính để nghiên cứu một số vấn đề của nền kinh tế. Hiện tại đang nghiên cứu về việc dự đoán giá chứng khoán cho thị trường Việt Nam.

Introduction

Current interests:

 • Biophysics: mechanism of the biological processes under Physics views. Especially the protein-protein interaction, the mechanism of binding process of protein…
 • Computational Physics: understanding more about the Physics phenomena by simulations; prediction, explaining results of those phenomena.
 • Quantum physics: fundamentals and their meanings in life.
 • Financial Informatics: combining banking, business and programming to study some objects in economics.
 Học vấn

 • Cử nhân (Vật lý), 2014, Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM

 Education

 • Bachelor degree (Theoretical Physics), 2014, Ho Chi Minh City University of Science

Công bố khoa học / Publications

 

Profiles.

[25-05-2015_10.25.17]trung_profile_form_english

[25-05-2015_10.25.17]trung_profile_form_vietnamese