Phùng Thanh Khoa

???????????????????????????????

 • Họ tên: Phùng Thanh Khoa
 • Vị trí: P. Trưởng phòng
 • Đơn vị: Khoa Khoa học – Công nghệ, Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Email: phungthanhkhoa@yahoo.com
 • Địa chỉ: 300A đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Name: Phung Thanh Khoa
 • Position: Vice-Manager
 • Institution: Department of Science and Technology, Nguyen Tat Thanh University
 • Email: phungthanhkhoa@yahoo.com
 • Address: 300A Nguyen Tat Thanh road, District 4, Ho Chi minh city, Vietnam

Giới thiệu

Hướng nghiên cứu quan tâm là quá trình xúc tác dị thể, quang phổ ứng dụng, và xác định tính chất và tổng hợp nguyên liệu rắn. Cùng với các hướng nghiên cứu này, tôi cũng phát triển các quá trình sản xuất nguyên liệu và hóa chất. Nghiên cứu của tôi bao gồm các nghiên cứu cơ bản cũng như ứng dụng. Một số hướng cụ thể như sau:

 • Tổng hợp nguyên liệu rắn có hoạt tính xúc tác.
 • Quá trình xúc tác dị thể.
 • Chuyển đổi bằng xúc tác của sinh khối sang nhiên liệu và hóa chất.
 • Tạo công nghệ cho việc sử dụng nguồn nguyên liệu thay thế để giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ.
 Introduction

The research interests are in heterogeneous catalysis, applied spectroscopy, and characterization and synthesis of solid materials. Combining these interests I also develop processes for the production of fuels and chemicals. My research program combines fundamental and applied research. Some more details as follow:

 • Synthesis of solid materials with catalytic potential.
 • Heterogeneous catalysis.
 • Catalytic conversion of biomass to fuels and bulk chemicals.
 • Enable technology for utilization of alternative resources in order to reduce the current dependence of oil.
 Học vấn

 • Tiến sĩ (CN hóa học), 2015, ĐH Genova, Italia
 • Thạc sĩ (CN hóa học), 2011, ĐH Quốc gia Pukyong, Hàn Quốc
 • Kỹ sư (CN hóa học), 2006, ĐH Bách Khoa Tp. HCM, Việt Nam

 Education

 • Ph.D (chemical engineering), 2015, University of Genova, Italy.
 • Master degree (chemical engineering), 2011, Pukyong National University, Republic of Korea.
 • Bachelor degree (chemical engineering), 2006, Ho Chi Minh City University of Technology, Vietnam.

Công bố khoa học / Publications

 1. T.K. Phung, A.A. Casazza, B. Aliakbarian, E. Finocchio, P. Perego and G. Busca, Catalytic conversion of ethyl acetate and acetic acid on alumina as models of vegetable oils conversion to biofuels, Chemical Engineering Journal, 215–216 (2013) 838–848. doi:10.1016/j.cej.2012.11.057.
 2. T.K. Phung, M.M. Carnasciali, E. Finocchio, G. Busca, Catalytic conversion of ethyl acetate over faujasite zeolites, Applied Catalysis A: General, 470 (2014) 72-80. doi:10.1016/j.apcata.2013.10.028
 3. T.K. Phung, A. Lagazzo, M.Á. Rivero Crespo, V. Sanchez Escribano, G. Busca, A study of commercial transition aluminas and of their catalytic activity in the dehydration of ethanol, Journal of Catalysis, 311 (2014) 102-113. doi:10.1016/j.jcat.2013.11.010
 4. T.K. Phung, C. Herrera, M. Ángeles Larrubia, M. García-Diéguez, E. Finocchio, L.J. Alemany, G. Busca, Surface and catalytic properties of some γ-Al2O3 powders, Applied Catalysis A: General, 483 (2014) 41-51. doi:10.1016/j.apcata.2014.06.020
 5. T.K. Phung, L. Proietti Hernández, G. Busca, Conversion of ethanol over transition metal oxide catalysts: Effect of Tungsta addition on catalytic behaviour of Titania and Zironia, Applied Catalysis A: General, 489 (2015) 180-187. doi:10.1016/j.apcata.2014.10.025
 6. T.K. Phung, L. Proietti Hernández, A. Lagazzo, G. Busca, Dehydration of ethanol over Zeolites, Silica Alumina and Alumina: Lewis acidity, Brønsted acidity and Confinement effects, Applied Catalysis A: General, 493 (2015) 77–89. doi:10.1016/j.apcata.2014.12.047
 7. T.K. Phung, G. Busca, Diethyl ether cracking and ethanol dehydration: Acid catalysis and reaction paths, Chemical Engineering Journal, 272 (2015) 92-101. doi:10.1016/j.cej.2015.03.008
 8. T.K. Phung, R. Radikapratama, G. Garbarino, A. Lagazzo, P. Riani, G. Busca, Tuning of product selectivity in the conversion of ethanol to hydrocarbons over H-ZSM-5 based zeolite catalysts, Fuel Processing Technology, 137 (2015) 290-297. doi:10.1016/j.fuproc.2015.03.012
 9. T.K. Phung, G. Busca, Ethanol dehydration on silica-aluminas: active sites and ethylene/diethyl ether seletivities, Catalysis Communications, 68 (2015) 110-115. doi:10.1016/j.catcom.2015.05.009
 10. T.K. Phung, G. Busca, On the Lewis acidity of protonic zeolites, Applied Catalysis A: General, doi:10.1016/j.apcata.2014.11.031 (In press).

Profiles.

[25-05-2015_14.14.17]profile_khoa_english

[25-05-2015_14.14.28]profile_khoa_vietnamese