Tran Thanh

[02-07-2015_16.21.38]update_hinh

 • Họ tên: Trần Thành
 • Vị trí: Chuyên viên nghiên cứu
 • Đơn vị: Phòng tài nguyên môi trường – Viện kỹ thuật công nghệ cao NTT.
 • Email: tthanh@ntt.edu.vn
 • Điện thoại: 0986088210
 • Địa chỉ: 300A đường Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Name: Tran Thanh
 • Researcher
 • Environment andResource Room Hi-tech NTT
 • Email: tthanh@ntt.edu.vn
 • Phone: 0986088210
 • Address: 300A Nguyen Tat Thanh Street, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Giới thiệu

Chuyên môn về quản lý môi trường (đô thị, nông thôn và quản lý tài nguyên thiên nhiên), sinh thái, quan trắc môi trường, quản lý rủi ro môi trường và nghiên cứu đánh giá tác động môi trường.

Hướng nghiên cứu chính:

 • Quản lý tài nguyên nước, đất các vấn đề về độc học – đánh giá rủi ro môi trường.
 • Quản lý và kỹ thuật xử lý chất thải rắn (chất thải rắn sinh hoạt), tái sử dụng chất thải thành nguyên liệu.
 • Quản lý môi trường đô thị sinh thái, nông nghiệp đô thị, phát triển cộng đồng bền vững.
IntroductionMajors: Management and environmental technology. Expertise on environmental management (urban, rural and natural resource management), eco-toxicology, environmental risk management research and impact assessment.

Research directions:

 • Management ofwater resources, soil and toxicology issues-environmental risk assessment.
 • Management and processing techniquesof solid waste (domestic solid waste or sewage sludge), reuse of waste.
 • Urban Environmental Management, urban agriculture, sustainable community development.
 Học vấn

 • Thạc sỹ – Viện Môi Trường và Tài Nguyên (IER). Ngành Quản lý tài nguyên.
 • Kỹ sư – (2014) Đại học Bách Khoa TPHCM. Ngành quản lý và công nghệ môi trường.

 Education

 • Master degree – Institute for environment and resources (IER). Resource management.
 • Engineer– (2014) Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT).  Environmental Engineering.

Công bố khoa học / Publications

 1. Nguyen.T,V.Ha, Tran Thanh, D.Q.Tri, T.T.H.Dieu, L.G.Cam, N.Đ.M.Chuyen, N.T.M.Chau, N.T.T.Linh (2013). Assessment survey on the use of pesticides in rice-growing areas in Dong Thap dikes. Proceedings of the 13th Conference on science and technology. Ho Chi Minh City University of Technology. ISBN: 978-604-82-0022-0
 2. Tran Thanh, Lam Van Giang, Nguyen Thi Kieu Em, Bui Thi Hien Trang (2014). Green Standards and potential use of rainwater in urban housing construction. Proceedings of the 1st Conference on Green Building. Pacific Ocean University, Nha Trang.
 3. Tran Thanh, Le Huynh Manh Tung, Phan Nguyen Hong, Nguyen Le Trinh Giang, Nguyen Thi Van Ha (2014).. Study on heavy metal residues from pesticide application in soil and water environment in the rice embankment areas of Thap Muoi district, Dong Thap province. Journal of science and technology – Vietnam Academy of Science and technology Volume 52, No. 4B – ISSN 0866 708X.
 4. Tran Thanh, Bach Long Giang, Lam Van Giang, Nguyen Ngoc Loan Phuong, Le Manh Hung (2014). The potential of utilizing biosoilds on agricultural land and the proposal of new terms for environmental management. Proceedings of Science conference – Information Technology with climate change in the export of agricultural development in Vietnam. Kien Giang – Phu Quoc (29-Sep-14). ISBN: 978-604-6703655
 5. Lam Van Giang, Tran Thanh, Nguyen Ngoc Loan Phuong (2014). Study the technical characters of biowaste anaerobic disestion with the agricultural wastes for methane production process. Proceedings of 2nd Scientific Conference (SDNEE -2). Ho Chi Minh City University of Natural Resources and Environment. 24-October – 14. ISBN: 978-604-73-2811-6
 6. Thanh Tran, Phuong Nguyen Ngoc Loan, Giang Lam Van, Le Thi Anh Hong, Tran Duong Thien Loc, Tran Thien Khanh (2014). Anaerobic co-digestion: a solution for domestic sludge. Proceedings of the 4th Scientific Conference “Research and development of natural products”, 14-15/11/2014 – Da Lat. ISBN: 978-604-913-254-4. DOI 10.15625/RDNP.2014-0109
 7. Thanh Tran, Phuong Nguyen Ngoc Loan, Le Thi Anh Hong, Phuong Nguyen Kieu Lan, Tran Duong Thien Loc, Giang Lam Van (2015). The first step to assess the impacts of organic fertilizers from waste to the environment and the development of the rice. Proceeding of The 3rd EnvironmentAsia International Conference on “Towards International Collaboration for an Environmentally Sustainable World”, June 17-19, 2015, Bangkok, Thailand.

Profiles

[23-06-2015_12.04.51]profile_thanhtran_formntt_vietnamese

[02-07-2015_11.16.23]profile_thanhtran_formntt_english