Hội thảo đầu bờ Đề tài nghiên cứu Khoa học & Công nghệ

BÁO CÁO TÓM TẮT

 Tên đề tài: NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH XỬ LÝ RƠM RẠ TRÊN ĐỒNG RUỘNG BẰNG CHẾ PHẨM VI SINH THEO CƠ CẤU 3 VỤ LÚA TRONG NĂM TẠI TỈNH VĨNH LONG

  1. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
  2. Chủ nhiệm đề tài: TS Trần Hoàng Dũng
  3. Thời gian thực hiện: 24 tháng, (từ tháng 12/2013 đến tháng 12/2015).
  4. Ngày báo cáo: 23/06/2015
  5. Nội dung báo cáo:

– Kết quả vận động bà con tham gia mô hình;

– Đánh giá hiện trạng ngộ độc hữu cơ do vùi rơm rạ

– Thực nghiệm và xác định  thời điểm rãi chế phẩm và lượng chế phẩm hợp lý;

– Thực nghiệm và xác định iều lượng rãi chế phẩm hợp lý;

– Thực nghiệm xây dựng mô hình lúa sinh thái

Kết luận và đề  nghị:

Kết quả khoa học cho thấy chế phẩm vi sinh đã bước đầu giải quyết rất tốt tình trạng lúa bị ngộ độc hữu cơ các vụ mùa với 100% ruộng lúa thử nghiệm đều dương tính (không có ngộ độc hữu cơ) so với kết quả đối chứng không sử dụng chế phẩm bị ngộ độ lên đến 60% diện tích lúa;

Xem toàn văn báo cáo.