Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2016

Căn cứ Công văn số 100/        KHXH-QLKH, ngày 16/01/2015 của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về việc lấy ý kiến về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2015 và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2016;

Căn cứ Công văn số 109/        ĐHQG-KHCN, ngày 20/01/2015 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc nhiệm vụ KH&CN năm 2015 và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2016,

            Để làm cơ sở tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình KH&CN cấp Quốc gia giai đoạn 2014 – 2019 “KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” (gọi tắt là Chương trình Tây Nam Bộ) năm 2016, Sở KH&CN thông báo đến các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình nêu trên như sau:

  1. Mục tiêu của Chương trình Tây Nam Bộ

– Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định và thực hiện chiến lược, chính sách phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

– Đề xuất giải pháp KH&CN liên ngành để thúc đẩy liên kết nội vùng và liên kết vùng trong phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ.

– Triển khai có hiệu quả các giải pháp KH&CN phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nam Bộ đã được xác định trong Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 – 2020.

  1. Nội dung đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Tây Nam Bộ

Việc xây dựng nội dung đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN phải phù hợp với mục tiêu, nội dung của Chương trình Tây Nam Bộ được Bộ KH&CN phê duyệt tại Quyết định số 734/QĐ-BKH&CN ngày 14/8/2014, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

– Nghiên cứu xây dựng luận cứu khoa học cho việc hoạch định và thực hiện chiến lược, chính sách phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ:

+ Đánh giá tổng kết thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nam Bộ trong 30 năm đổi mới và phát triển; nghiên cứu, đề xuất quan điểm, mô hình, định hướng và giải pháp phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ và các tỉnh trong vùng; dự báo bối cảnh mới trong nước và quốc tế tác động đến sự phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

+ Đánh giá các chương trình, dự án KH&CN triển khai từ năm 1986 đến nay phục vụ phát triển vùng Tây Nam Bộ; việc lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, triển khai các quy hoạch và giải pháp về thể chế kinh tế, thị trường, kết cấu hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

+ Nghiên cứu đánh giá toàn diện thực trạng cơ cấu kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh và chuyển đổi sinh kế; đánh giá mức độ ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển kinh tế của các tỉnh vùng Tây Nam Bộ.

+ Nghiên cứu đánh giá các vấn đề cơ bản về quốc phòng, an ninh trong mối tương quan với các vấn đề về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và môi trường.

+ Xây dựng bộ chỉ số phát triển, đề xuất khung và phác thảo mô hình phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

– Nghiên cứu các giải pháp KH&CN liên ngành để thúc đẩy liên kết nội vùng và liên kết vùng trong phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ:

+ Nghiên cứu, đề xuất luận cứ khoa học xây dựng cơ chế, thể chế hợp tác, hệ thống chính sách tăng cường liên kết nội vùng và liên kết vùng.

+ Nghiên cứu xây dựng các mô hình liên kết chuỗi giá trị cho các sản phẩm đặc thù, thế mạnh của vùng Tây Nam Bộ.

+ Nghiên cứu tổng thể hiệu ứng các công trình phòng chống xói lở – bồi tụ cửa sông, ven biển, bảo tồn và phát triển các vùng đất ngập mặn ven bờ,…

+ Triển khai một số mô hình liên kết giữa KH&CN với sản xuất, kinh doanh, giáo dục và đào tạo, kinh tế, văn hóa, …

+ Xây dựng và chuyển giao cơ sở dữ liệu tài nguyên thiên nhiên, môi trường, kinh tế – xã hội cho vùng Tây Nam Bộ bằng các phần mềm tiên tiến, dễ truy cập. Xây xựng các bộ Atlas điện tử phục vụ cho công tác quản lý điều hành của lãnh đạo các cấp. Xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, đào tạo nguồn nhân lực quản lý khoa học và cơ chế cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý lãnh thổ.

– Triển khai các giải pháp KH&CN phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nam Bộ:

+ Ứng dụng có hiệu quả các giải pháp KH&CN phục vụ cho các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn như: sản xuất lúa đặc sản, tôm nước lợ, cá da trơn, cây ăn trái, rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày, chế biến các sản phẩm nông sản, cơ giới hóa trong nông nghiệp, …

+ Triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ sinh học trong các lĩnh vực như: Nông – Lâm – Thủy sản, Y – Dược, công nghiệp chế biến, xử lý và bảo vệ môi trường.

+ Triển khai có hiệu quả công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị, dây chuyền tự động đồng bộ trong chế biến, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản.

+ Ứng dụng có hiệu quả các công nghệ tiên tiến và phù hợp với điều kiện của địa phương nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển các dạng năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời, năng lượng gió đi đôi với đổi mới công nghệ theo hướng tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng cho vùng Tây Nam Bộ.

  1. Hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN

Hồ sơ gồm: Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (theo mẫu tại các Phụ lục 1, 2, 3).

  1. Thời gian nhận các phiếu đề xuất: trước ngày 20/4/2015.
  2. Địa điểm nhận các phiếu đề xuất: Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng – số 217 Trần Bình Trọng, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý KH&CN – Sở KH&CN tỉnh            Sóc Trăng; số điện thoại: 079. 3828097; Fax: 079. 3821448.

 Các thông tin có liên quan đề nghị truy cập Website: http://www.sokhcn.soctrang.gov.vn.