Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu KHCN Đà Nẵng 2016

THÔNG BÁO CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ VIỆC ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2016

Thông báo số 61/SKHCN-QLKH ngày 04/02/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016.

I. Hồ sơ đăng ký dự án Nông thôn miền núi:
1. Thuyết minh dự án (mẫu B1-TMDANTMN).
2. Tóm tắt hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của cơ quan chủ trì chuyển giao công nghệ (mẫu B2-LLTCCG).
3. Tóm tắt hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp nhận và triển khai công nghệ của đơn vị chủ trì dự án (mẫu B3-LLTCCT).
4. Sơ yếu lý lịch khoa học của cá nhân chủ trì dự án (mẫu B4-LLKH).

II. Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước:
1. Phiếu đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước (Phụ lục 1).
2. Danh mục các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 đã được Bộ KH&CN phê duyệt (Phụ lục 2).
3. Danh mục các Chương trình, đề án Quốc gia về KH&CN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Phụ lục 3).
4. Danh mục các Chương trình, đề án KH&CN cấp Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành thực hiện (Phụ lục 4).

III. Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố:
1. Phiếu đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ (mẫu KH.02/B.02).
2. Phiếu đề xuất nhu cầu (đặt hàng) đề tài, dự án khoa học và công nghệ (Mẫu KH.02/B.03).

IV. Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:
1. Phiếu đề xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ (mẫu CS.02/B.02).