Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu KHCN Khánh Hòa 2016

SỞ KH&CN HƯỚNG DẪN CÁC VIỆN, TRƯỜNG, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ KH&CN NĂM 2016

Căn cứ Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Quy hoạch phát triển ngành khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa (Sở KH&CN) hướng dẫn các Viện, Trường, Cơ quan, đơn vị Trung ương (gọi chung là các cơ quan, đơn vị) đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2016, như sau:

  1. Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2016
  2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

– Giải quyết các vấn đề KH&CN cấp thiết nhằm thực hiện mục tiêu, nội dung phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; phục vụ mục tiêu phát triển ngành, địa phương và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Khánh Hòa;

– Có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế-xã hội trong phạm vi tỉnh;

– Có địa chỉ áp dụng được khẳng định thông qua cam kết của doanh nghiệp hoặc cam kết của các tổ chức ứng dụng trong tỉnh.

  1. Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh cần tập trung một số nội dung chính sau:

–   Lĩnh vực KHXHNV, quốc phòng an ninh

Cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ việc hoạch định và điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế – xã hội; điều chỉnh cơ cấu kinh tế. Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến giải pháp, cơ chế và mô hình đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính, quản lý kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, quản lý đô thị, phát triển bền vững đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới.. Đặc biệt, chú trọng tổng kết các mô hình thực tiễn đổi mới trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Tổng kết thực tiễn quá trình xây dựng, phát triển KT-XH, cải cách hành chính ở Khánh hòa và nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học quản lý vào các hoạt động quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan công quyền.

– Lĩnh vực phát triển tiềm lực KH&CN:

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, thu hút đội ngũ cán bộ KH&CN cho các ngành kinh tế mũi nhọn. Đặc biệt chú trọng đào tạo, bố trí, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, phát huy tài năng trẻ nhất là nguồn nhân lực KHKT cho các khu kinh tế, khu công nghiệp và các dự án lớn của tỉnh trong những năm tới.

– Lĩnh vực KH&CN phục vụ nông nghiệp, nông thôn:

Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất cho sản xuất nông–lâm–ngư nghiệp, nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến phục vụ quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn mới, sử dụng đất phù hợp với từng vùng và tiểu vùng sinh thái để hình thành và phát triển những vùng kinh tế nông nghiệp hàng hóa có quy mô tương đối ổn định và đặc trưng.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn, tạo, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi chất lượng tốt, sạch bệnh, có năng suất, chất lượng cao, chống chịu với sâu bệnh, phù hợp với các vùng sinh thái và có khả năng thích nghi điều kiên môi trường thay đổi. Ứng dụng công nghệ sinh học để xác định và phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm mới phát sinh, tạo chế phẩm sinh học sản xuất phân bón, thức ăn gia súc gia cầm, thuốc bảo vệ thực vật, vắc xin cho vật nuôi, phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững.

Nghiên cứu ứng dụng quy trình công nghệ sản xuất nông nghiệp tiên tiến, chú trọng các quy trình công nghệ tạo được các sản phẩm giá trị cao về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, tạo được các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp trong danh mục sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực được Chính phủ phê duyệt.

Nghiên cứu ứng dụng các quy trình công nghệ tiên tiến trong trồng, bảo vệ và khai thác rừng.

  Tiếp nhận, chuyển giao công nghệ và triển khai các mô hình nuôi thương phẩm, sinh sản nhân tạo đối với các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao (đặc biệt nuôi biển); tập trung nghiên cứu công nghệ sản xuất giống chất lượng cao sạch bệnh của một số đối tượng mới; nghiên cứu các vấn đề về môi trường ảnh hưởng đến phát triển nuôi trồng thủy sản ven biển, sự biến đổi môi trường các vùng nuôi lồng bè tập trung; nghiên cứu giải pháp tổng hợp phát triển kinh tế biển, ven biển.

Nghiên cứu ứng dụng các quy trình công nghệ và chuyển đổi cơ cấu vùng khai thác thủy sản hợp lý giữa ven bờ, gần bờ và ngoài khơi hợp lý. Nâng công suất, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và sử dụng công nghệ hiện đại một số tàu đánh bắt xa bờ. Du nhập các công nghệ đánh bắt, bảo quản và chế biến hiện đại, quản lý và nâng cao chất lượng thủy sản xuất khẩu;

Nghiên cứu bảo tồn và khai thác hợp lý, có hiệu quả cao các nguồn gen quý hiếm trong nông nghiệp, lâm nghiệp phục vụ phát triển bền vững của tỉnh.

Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong cơ khí-điện tử để cơ giới hóa, thủy lợi hóa trong sản xuất nông nghiệp toàn diện từ khâu gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, vận chuyển, chế biến, bảo quản sau thu hoạch; tưới tiêu chủ động.

Nghiên cứu ứng dụng KH&CN vào xây dựng nông thôn mới, như: nghiên cứu mô hình quan hệ sản xuất mới trong sản xuất nông nghiệp hiện nay; ứng dụng CNSH vào sản xuất nông nghiệp, sản xuất khi sinh học từ chất thải nông nghiệp và chất thải sinh hoạt, bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản lương thực thực phẩm và chế biến thức ăn và bảo vệ môi trường sống trong quy mô gia đình; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để sử dụng tiết kiệm điện, sản xuất điện mặt trời, điện gió quy mô gia đình; ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào các nghề thủ công và thi công xây dựng các công trình công cộng  nông thôn an toàn, tiết kiệm và bảo đảm được chất lượng.;

Nghiên cứu các giải pháp chuyển đổi một số  trang trại sang các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC, hình thành các cơ sở dịch vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, đào tạo nguồn nhân lực KH&CN nông nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp nông thôn.

– Lĩnh vực  bảo vệ môi trường:

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình về bảo vệ đa dạng sinh học.

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải, chất rắn, chất thải y tế, khí thải  phù hợp với điều kiện của tỉnh.

 – Lĩnh vực Y tế- chăm sóc sức khoẻ cộng đồng:

Nghiên cứu các vấn đề bảo vệ sức khoẻ, ngăn chặn các dịch bệnh nguy hiểm; ứng dụng những thành tựu của y học hiện đại trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh ở người ( y học hiện đại, y học dân tộc)..

– Lĩnh vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kết cấu hạ tầng kỹ thuật:

Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo các sản phẩm có chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu, tăng nhanh hàm lượng công nghệ, giảm mức tiêu hao năng lượng và vật tư nguyên liệu trong sản phẩm.

Khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống theo hướng khai thác kỹ thuật tiên tiến.

Khai thác có hiệu quả các khoáng sản hiện có; tìm kiếm đưa vào khai thác các khoáng sản mới, khai thác và sử dụng nguyên liệu trong tỉnh và trong nước phục vục sản xuất chế biến nông sản, thủy sản,  lâm sản, hàng thủ công mỹ nghệ, công nghiệp dệt may, da giầy . . .

Ứng dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, trong thiết kế tự động, hệ thống điều khiển số, đo lường.

Nghiên cứu, hỗ trợ, ươm tạo một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp công nghệ cao, vươn lên xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao.

– Lĩnh vực phát triển công nghệ cao và ứng dụng CNTT:

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phân tử, công nghệ gen, công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh, công nghệ enzim và Protein để ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thực phẩm, y học và môi trường.

Tiếp nhận chuyển giao ứng dụng các phần mềm tin học trong quản lý nhà nước; phát triển CNTT và truyền thông, ứng dụng CNTT vào phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

– Công nghệ vật liệu mới:

Nghiên cứu tái sử dụng chất thải của các nhà máy công nghiệp chế tạo các vật liệu mới đạt chất lượng phục vụ nhu cầu xã hội.

– Công nghệ năng lượng:

Nghiên cứu điều tra cơ bản để có cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng quy hoạch phát triển năng lượng của tỉnh nhằm bảo đảm cơ cấu năng lượng hợp lý, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng.

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo: năng lượng mặt trời, gió, địa nhiệt, nhiên liệu sinh học….tiết kiệm và sử dụng an toàn, hiệu quả năng lượng.

Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ vận hành tối ưu hệ thống điện, giảm tổn thất điện năng; chế tạo các thiết bị sử dụng tiết kiệm điện; ứng dụng các dạng năng lượng tái tạo.

– Một số lĩnh vực khác:

Các nghiên cứu nhằm xác định cơ sở khoa học, đề xuất các giải pháp phục vụ cho hoạt động quản lý ngành về xây dựng, giao thông, thủy lợi ….

  1. Một số nội dung cần lưu ý trong quá trình xây dựng nhiệm vụ KH&CN:
  2. Căn cứ xây dựng các đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2016.

Sở KH&CN lưu ý các cơ quan, đơn vị khi xây dựng các đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2016 cần bám sát các văn bản sau:

– Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI nhiệm kỳ 2010-2015;

– Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020;

– Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 13/5/2013 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị Quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

– 04 chương trình trọng điểm của tỉnh: Chương trình phát triển hệ thống đô thị tỉnh khánh Hòa giai đoạn 2011-2015; Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015; Chương trình phát triển kinh tế -xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 định hướng đến 2020; Chương trình phát triển nhân lực Khánh Hòa giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020.

Đề án khung Nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh giai đoạn 2014- 2020 của tỉnh Khánh Hòa (Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh).

  1. Hướng dẫn xây dựng đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2016.

Cách 1: Viện, trường, đơn vị, tổ chức KH&CN có nhu cầu đăng ký nhiệm vụ KH&CN cần liên hệ, đăng ký làm việc với sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh (các đơn vị có nhu cầu và sẽ sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành) để gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN (mẫu 1) và thuyết minh thêm nếu cần thiết.

Sau khi sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh xem xét lựa chọn các đề xuất nhiệm vụ KH&CN từ viện, trường, đơn vị, tổ chức KH&CN và xây dựng thành Đề xuất đặt hàng (theo mẫu số 02) gửi Sở KH&CN. Sở KH&CN sẽ tổ chức hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ trên các đề xuất đặt hàng của sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp để trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2016.

Cách 2: Viện, trường, đơn vị, tổ chức KH&CN có thể gửi đề xuất nhiệm vụ về Sở KH&CN. Sau đó Sở KH&CN tổng hợp danh mục các đề xuất nhiệm vụ để gửi cho các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh (theo từng lĩnh vực có liên quan) để xem xét  lựa chọn và xây dựng đề xuất đặt hàng gửi về Sở KH&CN.

Lưu ý Thực hiện đúng cơ chế “đặt hàng”, Sở KH&CN chỉ tổ chức hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ trên các đề xuất đặt hàng của sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Hội đồng không xem xét trên các đề xuất nhiệm vụ của viện, trường, đơn vị, tổ chức KH&CN.

III. Tiến độ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2016

– Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa nhận phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN (theo mẫu 1) bắt đầu từ ngày hướng dẫn xây dựng kế hoạch đến hết ngày 03/4/2015.

– Nhận đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN (theo mẫu 2 và 3) bắt đầu từ ngày hướng dẫn xây dựng kế hoạch đến hết ngày 27/4/2015.

– Từ ngày 04/5-04/6/2015 Sở KH&CN tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng năm 2016 và gửi Bộ KH&CN.

Sở KH&CN hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2016 để các viện, trường, đơn vị, tổ chức KH&CN triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ :

Phòng Quản lý Khoa học: 058.3821254 – Email: ltdthao@khanhhoa.gov.vn

* Các biểu mẫu tải về tại đây.