Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu KHCN Lâm Đồng 2016

Căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Lâm Đồng và Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015; định hướng đến năm 2020; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN theo quy định pháp luật.

Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng triển khai các đề tài/dự án cấp cơ sở phục vụ mục tiêu phát triển ngành KH&CN của tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng thông báo tới các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2016 như sau:

  1. Yêu cầu:

– Việc đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết của ngành KH&CN, của đơn vị và phải có tính khả thi phù hợp với chức năng, lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

– Việc đề xuất cần bám sát mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2011-2020 của tỉnh Lâm Đồng và Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015; định hướng đến năm 2020.

  1. Định hướng mục tiêu và nội dung đề xuất như sau:

– Tập trung nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống thuộc lĩnh vực nông nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học quản lý, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học.

– Chú ý ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, sản xuất chế biến sử dụng phân bón sinh học, phân bón hữu cơ, các chế phẩm sinh học trong sản xuất nông lâm nghiệp; ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản, chế biến nông lâm sản, công nghệ sản xuất sạch, công nghệ sau thu hoạch để tăng năng suất, nghiên cứu qui trình phòng trừ sâu bệnh tổng hợp trên một số đối tượng cây trồng chủ lực của tỉnh.

Lưu ý: – Các đề xuất không trùng với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, không trùng với các nhiệm vụ KH&CN đã và đang thực hiện của đơn vị.

– Các cá nhân là chủ nhiệm đang thực hiện nhiệm vụ KH&CN nhưng chưa được nghiệm thu của các năm trước sẽ không được đề xuất làm chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN trong năm 2016.

– Trong khi chờ quy định mới của UBND tỉnh Lâm Đồng về thời gian gửi danh mục nhiệm vụ KH&CN hàng năm, đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN gửi đề xuất về Phòng quản lý KH&CN cơ sở theo biểu mẫu đính kèm trước ngày 30/4/2015 để Sở xem xét tổng hợp đưa vào kế hoạch năm 2016 đồng thời gửi qua địa chỉ email pqlkhcncs@gmail.com./.

Thông báo: THONG BAO DE XUAT DE TAI DU AN CAP CO SO 2016