Mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực Chương trình KHCN phát triển ngành dừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2020

Căn cứ Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc Ban hành qui chế quản lý Nhà nước các chương trình, đề tài dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre.

Căn cứ Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Về việc phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phát triển ngành dừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2020 (gọi tắt là Chương trình Dừa).

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện TÁM đề tài, dự án sau đây thuộc Chương trình Dừa (danh mục chi tiết kèm theo):

Đề tài: Nghiên cứu cải thiện chất lượng và hoàn thiện quy trình sản xuất thạch dừa theo hướng thân thiện với môi trường.
Dự án: Chuyển giao thiết bị theo công nghệ Nạo, ép nhỏ trực tiếp (Direct Micro Expelling – DME) của Úc để sản xuất dầu dừa nguyên sinh quy mô nhỏ.
Đề tài: Nghiên cứu máy se chỉ xơ dừa xoắn đôi
Dự án: Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm dừa uống nước xiêm xanh của Tỉnh Bến Tre.
Dự án: Xây dựng các mô hình liên kết sản xuất – thương mại dừa Bến Tre
Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá sưu tập tuyển chọn và bảo tồn gen các giống dừa chất lượng cao tỉnh Bến Tre.
Dự án sản xuất thử nghiệm: Xây dựng mô hình bảo quản dừa tươi uống nước
Dự án: Nhân nuôi và phóng thích loài ong ký sinh Tetrastichus brontispae ký sinh nhộng bọ cánh cứng hại dừa.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn Quý đơn vị ghi rõ bên ngoài: Cơ quan chủ trì; tên đề tài, dự án; Họ tên cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và liệt kê danh mục tài liệu văn bản có trong hồ sơ. Hồ sơ được đóng thành 01 bộ và gói kín có niêm phong gởi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3 tháng 2, phường 3, Thành phố Bến Tre (qua Bưu điện hoặc trực tiếp) trước ngày 20  tháng 04 năm 2015.

Bộ hồ sơ gồm: 1 bản chính, 12 bản sao (theo biểu mẫu quy định) và 01 đĩa lưu các nội dung sau:

  1. Đơn đăng ký;
  2. Thuyết minh đề tài, dự án (biểu 1,biểu 2,biểu 3biểu 4biểu 5);
  3. Lý lịch khoa học tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện;
  4. Lý lịch khoa học cá nhân tham gia thực hiện;
  5. Giấy phối hợp thực hiện.

Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện Bến Tre (trường hợp gửi đường Bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (075) 3829335, gặp Đ/c Bích Lũy.
Rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý đơn vị.
Trân trọng kính chào./.