Mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện Chương trình khoa học công nghệ phát triển bưởi da xanh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2020

Căn cứ Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc Ban hành qui chế quản lý Nhà nước các chương trình, đề tài dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre.

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 8 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Về việc phê duyệt chương trình khoa học công nghệ phát triển bưởi da xanh tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2020.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre kính mời Quý đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện BA đề tài, dự án: (đính kèm danh sách chi tiết):

Dự án: Đào tạo, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật (từ dự án JICA) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng BDX tỉnh Bến Tre.
Đề tài: Nghiên cứu áp dụng công nghệ đa dạng hóa các sản phẩm (bưởi tách múi, thạch bưởi, tinh dầu bưởi) từ bưởi da xanh.
Dự án: Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý “Bến Tre” dùng cho sản phẩm bưởi da xanh của tỉnh Bến Tre

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn Quý đơn vị ghi rõ bên ngoài: Cơ quan chủ trì; tên đề tài, dự án; Họ tên cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và liệt kê danh mục tài liệu văn bản có trong hồ sơ. Hồ sơ được đóng thành 01 bộ và gói kín có niêm phong gởi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3 tháng 2, phường 3, Thành phố Bến Tre (qua Bưu điện hoặc trực tiếp) trước ngày 20  tháng 04 năm 2015.

Bộ hồ sơ gồm: 1 bản chính, 12 bản sao (theo biểu mẫu quy định) và 01 đĩa lưu các nội dung sau:

  1. Đơn đăng ký;
  2. Thuyết minh đề tài, dự án (biểu 1,biểu 2,biểu 3biểu 4biểu 5);
  3. Lý lịch khoa học tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện;
  4. Lý lịch khoa học cá nhân tham gia thực hiện;
  5. Giấy phối hợp thực hiện.

Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện Bến Tre (trường hợp gửi đường Bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (075) 3829335, gặp Đ/c Trang.

Rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý đơn vị.

Trân trọng kính chào./.