Mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2025

Căn cứ Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc Ban hành qui chế quản lý Nhà nước các chương trình, đề tài dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre.

Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2015-2016.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

 

 1. Tên đề tài: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2025.

 

 1. Mục tiêu đề tài: 
  Mục tiêu tổng quát: Đánh giá cơ cấu kinh tế hiện nay của tỉnh Bến Tre theo các tiêu chí tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.  Xác định xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho tỉnh theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững giai đoạn 2015 – 2025. Từ đó, xây dựng hệ thống các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu trên trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:
– Xác định hiện trạng về cơ cấu kinh tế hiện nay của tỉnh để đánh giá được mức độ đáp ứng theo các tiêu chí tăng trưởng xanh và phát triển bền vững được ban hành theo các quyết định của Thủ tướng chính phủ;
– Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và học hỏi kinh nghiệm của các địa phương thành công, từ đó lựa chọn xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với đặc điểm của tỉnh và theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế bền vững;
– Xây dựng hệ thống các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển kinh tế bền vững.

 1. Dự kiến kết quả, sản phẩm:
  – Các báo cáo chuyên đề nghiên cứu
  – Báo cáo nghiên cứu “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Bến Tre”.
  – Bài báo khoa học về nội dung của đề tài đăng trên Tạp chí Khoa học chuyên ngành.
  – Hội thảo chuyên gia về nội dung nghiên cứu của đề tài
 1. Thời gian thực hiện: dự kiến 12 tháng.
 1. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra Thông báo đến ngày 15 tháng 6 năm 2015.
  Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn Quý đơn vị ghi rõ bên ngoài: Tên cơ quan chủ trì; tên đề tài; Họ tên cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và liệt kê danh mục tài liệu văn bản có trong hồ sơ. Hồ sơ được đóng thành 01 bộ và gói kín có niêm phong gởi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3 tháng 2, phường 3, Thành phố Bến Tre (qua Bưu điện hoặc trực tiếp)

Bộ hồ sơ gồm: 1 bản chính, 12 bản sao (theo biểu mẫu quy định) và 01 đĩa lưu các nội dung sau:

 1. Đơn đăng ký;
 2. Thuyết minh đề tài, dự án (biểu 1biểu 2biểu 3biểu 4biểu 5);
 3. Lý lịch khoa học tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện;
 4. Lý lịch khoa học cá nhân tham gia thực hiện;
 5. Giấy phối hợp thực hiện.

Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện Bến Tre (trường hợp gửi đường Bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (075) 3829335, gặp Đ/c Trang.

Rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý đơn vị.
Trân trọng kính chào./.