Mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ: “Điều tra khảo sát đánh giá khả năng sử dụng và phục hồi vùng đất bị mặn do nuôi trồng thuỷ sản không hiệu quả 3 huyện ven biển tỉnh Bến Tre. Đề xuất các hướng canh tác hợp lý”

Thông báo số 488/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ: “Điều tra khảo sát đánh giá khả năng sử dụng và phục hồi vùng đất bị mặn do nuôi trồng thuỷ sản không hiệu quả 3 huyện ven biển tỉnh Bến Tre. Đề xuất các hướng canh tác hợp lý”

04/05/2015

Căn cứ Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc Ban hành qui chế quản lý Nhà nước các chương trình, đề tài dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre.

Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2015-2016.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

 1. Tên đề tài: Điều tra khảo sát đánh giá khả năng sử dụng và phục hồi vùng đất bị mặn do nuôi trồng thuỷ sản không hiệu quả 3 huyện ven biển tỉnh Bến Tre. Đề xuất các hướng canh tác hợp lý
 1. Mục tiêu đề tài: 
  – Đánh giá khả năng sử dụng các vùng đất bị mặn do nuôi trồng thuỷ sản không hiệu quả của 3 huyện ven biển tỉnh Bến Tre.
  – Đề xuất các mô hình canh tác hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hiệu quả kinh tế trong vùng nghiên cứu.
 1. Dự kiến kết quả, sản phẩm:
  – Kết quả phân tích các chỉ tiêu lý hoá môi trường đất, nước của các điểm khảo sát.
  – Bản đồ hiện trạng các vùng đất nuôi trồng thuỷ sản không hiệu quả của ba huyện ven biển tỉnh Bến Tre, tỷ lệ 1: 10.000
  – Đề xuất các mô hình canh tác trong vùng nghiên cứu.
  – Bài báo khoa học về nội dung của đề tài đăng trên Tạp chí Khoa học chuyên ngành.
 1. Thời gian thực hiện: dự kiến 24 tháng.
 1. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra Thông báo đến ngày 15 tháng 6 năm 2015.
  Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn Quý đơn vị ghi rõ bên ngoài: Tên cơ quan chủ trì; tên đề tài; Họ tên cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và liệt kê danh mục tài liệu văn bản có trong hồ sơ. Hồ sơ được đóng thành 01 bộ và gói kín có niêm phong gởi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3 tháng 2, phường 3, Thành phố Bến Tre (qua Bưu điện hoặc trực tiếp)

Bộ hồ sơ gồm: 1 bản chính, 12 bản sao (theo biểu mẫu quy định) và 01 đĩa lưu các nội dung sau:

 1. Đơn đăng ký;
 2. Thuyết minh đề tài, dự án (Biểu 1Biểu 2);
 3. Lý lịch khoa học tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện;
 4. Lý lịch khoa học cá nhân tham gia thực hiện;
 5. Giấy phối hợp thực hiện.
 6. Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì.

Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện Bến Tre (trường hợp gửi đường Bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (075) 3829335, gặp Đ/c Lũy.
Rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý đơn vị.

Trân trọng kính chào./