Mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài: Khảo sát ý kiến du khách (quốc tế & nội địa) – đề xuất các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2020

Căn cứ Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc Ban hành qui chế quản lý Nhà nước các chương trình, đề tài dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre.

Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2015-2016.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre kính mời Quý tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài sau đây:

 1. Tên đề tài: Khảo sát ý kiến du khách (quốc tế & nội địa) – đề xuất các giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2020.
 1. Mục tiêu đề tài:
  Mục tiêu tổng quát : Đề tài nhằm mục tiêu khảo sát, thu thập ý kiến du khách (quốc tế lẫn nội địa) để xây dựng hệ thống dữ liệu toàn diện. Trên cơ sở dữ liệu thu thập; tiến hành phân tích, đánh giá ý kiến phản hồi trên tất cả các lĩnh vực: hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, nhân lực, tuyến điểm, thái độ phục vụ, công tác quảng bá, xây dựng thương hiệu v.v… Qua đó, đề xuất các nhóm giải pháp, kiến nghị cụ thể phục vụ cho phát triển ngành du lịch tình Bến Tre giai đoạn 2015 – 2020.

Mục tiêu cụ thể :
– Khảo sát, thu thập ý kiến du khách về thực trạng du lịch tỉnh Bến Tre trên tất cả các lĩnh vực. Đánh giá, phân tích dữ liệu ý kiến du khách để có bức tranh toàn cảnh về du lịch tỉnh Bến Tre hiện nay.
– Xây dựng các nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách phát triển ngành và đề xuất các kiến nghị cụ thể trên tất cả các lĩnh vực trên cơ sở tham mưu cho ngành du lịch và các tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện thành công “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bến Tre đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”  đã được phê duyệt.
– Đề xuất các nhóm giải pháp và kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ngành du lịch Bến Tre thực hiện thành công “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bến Tre đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”.

 1. Dự kiến kết quả, sản phẩm:
  – Bộ dữ liệu ý kiến du khách.
  – Báo cáo tổng hợp
  – Bản kiến nghị cụ thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh.
 1. Thời gian thực hiện: dự kiến 12 tháng.
 1. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra Thông báo đến ngày 15 tháng 6 năm 2015.
  Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn Quý đơn vị ghi rõ bên ngoài: Tên cơ quan chủ trì; tên đề tài; Họ tên cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và liệt kê danh mục tài liệu văn bản có trong hồ sơ. Hồ sơ được đóng thành 01 bộ và gói kín có niêm phong gởi về Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre, số 280 đường 3 tháng 2, phường 3, Thành phố Bến Tre (qua Bưu điện hoặc trực tiếp)

Bộ hồ sơ gồm: 1 bản chính, 12 bản sao (theo biểu mẫu quy định) và 01 đĩa lưu các nội dung sau:

 1. Đơn đăng ký;
 2. Thuyết minh đề tài, dự án (biểu 1,biểu 2,biểu 3biểu 4biểu 5);
 3. Lý lịch khoa học tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện;
 4. Lý lịch khoa học cá nhân tham gia thực hiện;
 5. Giấy phối hợp thực hiện.

Hồ sơ phải nộp đúng hạn. Thời gian nộp hồ sơ được xác định là ngày ghi ở dấu của bưu điện Bến Tre (trường hợp gửi đường Bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (trường hợp gửi trực tiếp).

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: (075) 3829335, gặp Đ/c Trang.

Rất mong sự hợp tác và tham gia của Quý đơn vị.
Trân trọng kính chào./.