Sơ tuyển đề tài NCKH và Công nghệ năm 2012 của Sở KHCN TP.HCM

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM căn cứ Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của UBNDTP về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ TP.HCM; Căn cứ vào định hướng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ TP.HCM giai đoạn 2011-2015; Căn cứ mục tiêu và nội dung đề xuất của Ban chủ nhiệm các chương trình Khoa học – Công nghệ TP.HCM nhằm triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2011;
Dưới đây là các mục tiêu và nội dung tập trung ưu tiên cho kế hoạch Khoa học – Công nghệ năm 2012 theo các lĩnh vực chủ yếu sau đây và các quy định, các điều kiện cho cá nhân và tổ chức tham gia sơ tuyển đề tài:

Mục tiêu và nội dung nghiên cứu:
1.   Chương trình Công nghệ Thông tin và Điện tử viễn thông
2.   Chương trình Công nghệ Sinh học
3.   Chương trình Vật liệu mới và Công nghiệp Dược
4.   Chương trình Quản lý Đô thị
5.   Chương trình Bảo vệ Môi trường, Tài nguyên và Biến đổi khí hậu
6.   Chương trình Khoa học Xã hội và Nhân văn
7.   Chương trình Giáo dục – Thể thao và Phát triển nguồn nhân lực
8.   Chương trình Công nghệ Công nghiệp và Tự động hóa
9. Chương trình Phát triển Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm
10. Chương trình Y tế
11. Chương trình Vườn ươm Sáng tạo KH&CN trẻ
12. Chương trình Khoa học và Công nghệ Năng lượng

Mục tiêu và nội dung nghiên cứu năm 2012.

Các quy định điều kiện tham gia sơ tuyển đề tài.

Biểu mẫu:

1. Phiếu đăng ký đề tài, dự án KH&CN sơ tuyển năm 2012.

2. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký đề tài.

3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài.

Hạn chót gởi hồ sơ về P.KHCN: Thứ Tư – 20/7/2011

Website:

http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/default.aspx?Source=%2ftintuc&Category=QU%E1%BA%A2N+L%C3%9D+KHOA+H%E1%BB%8CC&ItemID=1148&Mode=1