Thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật đợt 2 năm 2017 – Quỹ NAFOSTED

Tiếp nhận hồ sơ: Từ 8h30 ngày 23/5/2017 đến 17h00 ngày 30/6/2017
Đánh giá xét chọn: tháng 7-9/2017
Công bố kết quả xét chọn: tháng 10/2017
Hoàn chỉnh hồ sơ, ký hợp đồng: tháng 11-12/2017
 
Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại website: http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Thong-bao-tai-tro/Thong-bao-Chuong-trinh-tai-tro-NCCB-trong-Khoa-hoc-tu-nhien-va-ky-thuat-dot-2-nam-2017-285/