Thông báo đăng ký đề tài Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ thành phố lần thứ XVII năm 2013

Căn cứ vào thông báo số 06/TB/KHCN của Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ về việc triển khai Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ thành phố lần thứ XVII năm 2013.

Thời hạn gửi hồ sơ về P.KHCN: Thứ Ba – 10/7/2012

Hồ sơ đăng ký: file +  01 bản chính, 12  bản photo (hồ sơ đăng ký theo mẫu)

Email: research@ntt.edu.vn

Download biểu mẫu