Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Bến Tre năm 2016

Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre xin thông báo và trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân và các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học, các doanh nghiệp tham gia đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016. Cụ thể như sau:

 1. Căn cứ đề xuất:
  – Nghị quyết của Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;

– Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, chiến lược và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, ngành, địa phương, đơn vị;

– Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh;
– Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020.

– Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2015 và hướng đến 2020,

 1. Định hướng nhiệm vụ KH&CN năm 2016:
  Tập trung nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm phục vụ phát triển kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Cụ thể:

– Chú trọng chuyển giao, ứng dụng các thành tựu KH&CN tiên tiến, hiện đại, ứng dụng có hiệu quả công nghệ mới; làm chủ và nâng cao trình độ công nghệ, đổi mới công nghệ, tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao. Bảo đảm góp phần thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tỉnh và các chương trình, kế hoạch, quy hoạch của Tỉnh và các ngành.

– Nghiên cứu tạo ra sản phẩm mới nhằm xuất khẩu, hoặc thay thế nhập khẩu, vật liệu mới, vật liệu quí hiếm, vật liệu có tính năng đặc biệt.

– Nghiên cứu tạo ra công nghệ mới về sinh học nhằm sản xuất các loại giống cây trồng vật nuôi, thuốc chữa bệnh cho người, vật nuôi, cây trồng có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế và có hiệu quả kinh tế cao.
– Nghiên cứu tạo ra dây chuyền công nghệ đạt trình độ tiên tiến, tạo ra công nghệ sản xuất sử dụng ít nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu so với công nghệ hiện có.

– Nghiên cứu công nghệ xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường, công nghệ xử lý chế biến chất thải rắn, chất lỏng, khí.

– Tăng cường khai thác các lợi thế và điều kiện đặc thù của vùng, từng địa phương để đẩy mạnh sản xuất hàng hóa là các sản phẩm chủ lực của địa phương. Phải coi doanh nghiệp là đối tượng trung tâm để tác động thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

– Nghiên cứu ứng dụng các vấn đề quản lý nhà nước, phát triển hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội – môi trường bền vững.

 1. Yêu cầu đối với nhiệm vụ KH&CN năm 2016:
  – Các nhiệm vụ KHCN phải thiết thực phục vụ sự phát triển của ngành và kinh tế xã hội của địa phương, nhằm giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm có tính đặc thù xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý và sản xuất mang tính bức xúc, cấp thiết cần có sự tham gia của khoa học và công nghệ, đáp ứng các tiêu chí:

+ Là các vấn đề mới về KHCN và không được trùng lặp với nhiệm vụ KH&CN đã được thực hiện.
+ Có tính khả thi cao.
+ Sản phẩm tạo ra có khả năng ứng dụng trong thực tế và có địa chỉ áp dụng cụ thể.

– Là các nhu cầu cấp thiết về KH&CN có yêu cầu đặt hàng từ cơ quan có thẩm quyền và các sở ngành để áp dụng trong thực tiễn nhằm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

– Có cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp cam kết áp dụng kết quả nghiên cứu. Nếu là đơn vị ngoài tỉnh đăng ký cần có sự phối hợp với địa phương (đơn vị ứng dụng kết quả) để đề xuất nhiệm vụ.

– Ưu tiên thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng trong thực tiển (hạn chế các đề tài nghiên cứu cơ bản).

 1. Yêu cầu đối với đơn vị chủ trì nhiệm vụ:
  – Đối với đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ: phải phù hợp với Điều 4. Điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ): Các tổ chức khoa học và công nghệ có đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của nhiệm vụ … và không còn tồn đọng với các nhiệm vụ đã và đang triển khai …

– Đối với các đơn vị chưa đáp ứng được Điều 4 trên (Sở, ngành, huyện, Thành phố …), có thể đặt hàng theo phiếu Phiếu-ĐXNC-C, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ giúp ngành, địa phương tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện và chuyển giao lại kết quả cho đơn vị ứng dụng.

 1. Biểu mẫu đề xuất: đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo các mẫu phiếu sau:
  Phiếu đề xuất đề tài theo Phiếu-ĐXĐT-A
  Phiếu đề xuất dự án theo Phiếu-ĐXĐT-B
  Phiếu đề xuất nhu cầu theo Phiếu-ĐXNC-C

Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2016 đề nghị Quý đơn vị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15 tháng 5 năm 2015 theo các mẫu phiếu đính kèm gồm 01 bản giấy và file (gởi mail) về địa chỉ sau: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Số 280 Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 075.3829335. Fax: 075.3823179. Website: http://www.dost-bentre.gov.vn. Email: bichluy87@gmail.com

Sở Khoa học và Công nghệ rất mong sự tham gia đề xuất ý tưởng của Quý Tổ chức, cá nhân, các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh./.