Thông báo V/v nộp hồ sơ đề tài/ dự án nghiên cứu khoa học thuộc chương trình Khoa học công nghệ tính toán năm 2016 của Viện Khoa học và Công nghệ tính toán

Thông báo về việc nộp hồ sơ đề tài/ dự án nghiên cứu khoa học thuộc chương trình Khoa học công nghệ tính toán của  Viện Khoa học và Công nghệ tính toán – Sở Khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016.
Hướng nghiên cứu:
– Toán ứng dụng
– Hạ tầng thông tin tính toán
– Khoa học sự sống
– Khoa học phân tử và Vật liệu Nano
– Khoa học môi trường
– Kỹ thuật tính toán
Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: từ 25/07/2016 đến 28/10/2016
WEBSITE: http://icst.org.vn/vi/news/detail/thong-bao-ve-viec-nop-ho-so-de-tai-dot-2-153