Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước năm 2012

Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2012

THÔNG BÁO

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước và Quyết định số 11/2007/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp Nhà nước”.

2. Hồ sơ tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Quyết định nói trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Bộ Khoa học và Công nghệ, 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Thời gian nhận hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là 16 giờ 30 phút ngày 18 tháng 7 năm 2011. Hồ sơ được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính thuộc Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ). Các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội vào ngày 18 tháng 7 năm 2011.

5. Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại các trang phụ lục kèm theo.