Tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án SXTN thực hiện năm 2012 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng CNSH trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020

Bộ Công Thương thông báo:

1. Tổ chức tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế chủ trì các đề tài, dự án SXTN thực hiện năm 2012 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế đến năm 2020.

2. Mẫu hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn và Danh mục các đề tài, dự án SXTN để tuyển chọn, xét chọn thực hiện năm 2012 xem tại File văn bản gửi kèm.

3. Hồ sơ tuyển chọn, xét chọn đăng ký theo Danh mục các đề tài, dự án SXTN để tuyển chọn, xét chọn thực hiện trong năm 2012 thuộc Đề án.

4. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn được tập hợp thành 01 bộ gồm: một (01) hồ sơ gốc và 15 bản sao của hồ sơ gốc (mỗi bản đóng thành quyển và đóng dấu giáp lai); Hồ sơ phải đóng gói trong túi có niêm phong và bên ngoài ghi rõ các nội dung sau (theo mẫu gửi kèm thông báo này):

– Tên đề tài/ dự án SXTN đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn;

– Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện đề tài/dự án SXTN (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp);

– Họ tên của cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện (chủ nhiệm) đề tài/dự án SXTN và danh sách những người tham gia thực hiện (chỉ ghi danh sách cá nhân đã có xác nhận tham gia phối hợp);

– Danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

Chi tiết xem tại đường link sau:

http://www.moit.gov.vn/web/guest/tintuc?p_p_id=cmsviewportlet_WAR_vsi_portlets_INSTANCE_XbBg&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=1&_cmsviewportlet_WAR_vsi_portlets_INSTANCE_XbBg_catId=&_cmsviewportlet_WAR_vsi_portlets_INSTANCE_XbBg_curPg=1&_cmsviewportlet_WAR_vsi_portlets_INSTANCE_XbBg_timestamp=1304617039864&_cmsviewportlet_WAR_vsi_portlets_INSTANCE_XbBg_arcId=6526&#p_cmsviewportlet_WAR_vsi_portlets_INSTANCE_XbBg

Biểu mẫu:

– Danh mục các đề tài để tuyển chọn thực hiện năm 2012 (Download)

– Mẫu thuyết minh dự án SXTN (Download)

– Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (Download)

– Mẫu thông tin đăng ký (Download)

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn vui lòng gửi về Phòng KHCN: Thứ Tư – 08/6/2011