Xét chọn tổ chức cá nhân chủ trì đề tài/ dự án thuộc “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020” của Bộ NN&PTNT

Căn cứ Quyết định số 895/QĐ-BNN-KHCN ngày 5/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2012 thuộc “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách kèm theo chuẩn bị hồ sơ xét chọn đề tài/dự án cụ thể như sau:

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài/dự án (Biểu B8-ĐONTC-BNN). 

2. Thuyết minh dự án theo Biểu B1-2-TMDA ;

3. Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký thực hiện đề tài/dự án (Biểu B6-LLTC-BNN);

4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì đề tài/dự án, trong đó liệt kê tên và cấp đề tài đã và đang chủ trì, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (Biểu B7-LLCN-BNN);

5. Văn bản xác nhận của tổ chức và cá nhân đăng ký phối hợp thực hiện đề tài/dự án (Biểu B9-PHNC-BNN) (nếu có);

6. Văn bản pháp lý chứng minh năng lực huy động vốn từ nguồn khác (nếu có).

Bộ hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn phải được niêm phong. Thông tin bắt buộc ghi trên bìa hồ sơ bao gồm: tên đề tài/dự án, tên tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì, danh sách người tham gia, liệt kê tài liệu, văn bản có trong hồ sơ…

Số lượng bộ hồ sơ tham gia xét chọn, gồm: 1 bản gốc và 11 bản sao.

Hồ sơ xét chọn gửi về:

Văn phòng Chương trình Công nghệ sinh học, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số 2 – Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội

Trước 16g00 Thứ Tư, ngày 15 tháng 6 năm 2011.

Thông tin chi tiết xem tại:

http://agrobiotech.gov.vn/web/tin.aspx?sdm_id=10928&id=1717