Hội nghị Khoa học học quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin FAIR’10

Thông báo số 1 – Hội nghi khoa học quốc gia lần thứ X “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin” FAIR’10 tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng vào ngày 17-18/08/2017.
Một số thời hạn:
 − Nộp tóm tắt: 15/5/2017
− Nộp toàn văn: 15/6/2017
− Thông báo chấp nhận: 15/7/2017
website: http://fair.conf.vn/