The 4th International Conference on Information Systesm Design and Intelligent Applications, Đà Nẵng, 15-17/06/2017

Từ ngày ​15-17/06/2017, Trường Đại học Duy Tân phối hợp với Hiệp hội máy tính Ấn Độ tổ chức hội thảo quốc tế ​INDIA 2017 ( The 4th International Conference on Information Systesm Design and Intelligent Applications​)​

Kỷ yếu của hội thảo được xuất bản bởi Springer  AISC Series ( indexed by ISI Proceedings, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar and Springerlink ).​

​Link website hội thảo: