Thông báo đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2013

Căn cứ công văn số 731/BCT-KHCN ngày 06/02/2012 của Bộ Công Thương và công văn số 109/BKHCN-KHTC ngày 18/01/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bổ sung kế hoạch 5 năm 2011-2015 và xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2013.

Phòng KHCN thông báo đến các đơn vị đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2013 với thời gian nộp hồ sơ cụ thể như sau:

1. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước năm 2013 (Bộ Công Thương) (Thứ Hai – 19/03/2012)

2. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2013 (Bộ Công Thương) (Thứ Tư – 18/04/2012)

3. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước năm 2013 (Bộ KHCN) (Thứ Ba – 08/05/2012)

Các đơn vị gửi hồ sơ về Phòng KHCN: file + 01 bản chính theo mẫu

Email:   research@ntt.edu.vn

Điện thoại: 08. 39405875

Thông báo đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2013

Download hồ sơ đăng ký đề tài

1. Bộ Công Thương 

2. Bộ KHCN