Hội thảo chuyên đề “Trao đổi kinh nghiệm trong công tác phân loại, quản lý và thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho giảng viên”

I. MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU

– Nhằm tạo nên môi trường nghiên cứu khoa học hiệu quả, khuyến khích giảng viên trong trường tham gia nghiên cứu, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho xã hội.

– Để các hoạt động nghiên cứu khoa học có chiều sâu và chất lượng hơn, đồng thời được định hướng rõ ràng và phù hợp hơn với xu hướng phát triển khoa học công nghệ hiện nay.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

– Thời gian tổ chức: 08h30 – 11h30 ngày 9/10/2015 (Thứ sáu)

– Địa điểm tổ chức: Hội trường A801, Đại học Nguyễn Tất Thành, 300A Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

III. BAN TỔ CHỨC

TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng, Trưởng Ban Tổ chức

PGS.TS. Trần Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng Ban

TS. Trần Ái Cầm, Phó Hiệu trưởng, Ủy viên

TS. Bạch Long Giang, TP Khoa học Công nghệ, Ủy viên

Cô Vũ Thị Nguyệt Viên, TP Tổng hợp, Ủy viên

V. DỰ KIẾN THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU THAM DỰ

1. Hội đồng Quản trị, Hội đồng Khoa học

2. Diễn giả đến từ Sở Khoa học Công nghệ Tp.HCM, Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ Thành Đoàn

3. Lãnh đạo các Viện/Trường/ Trung tâm nghiên cứu

4. Trưởng/Phó đơn vị Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

5. Các giảng viên đang tham gia nghiên cứu khoa học các cấp tại trường

6. Mỗi khoa cử 2 giảng viên tham gia hội thảo

Xem thêm chi tiết trong file đính kèm: tại đây