Thông tin Giáo dục Quốc tế số 4 & 5 – 2012

NHỮNG XU HƯỚNG TOÀN CẦU TRONG QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

LỜI GIỚI THIỆU

Để đổi mới hoạt động quản trị của nhà trường, chúng ta rất cần tìm hiểu thực tế cải cách quản trị đại học đang diễn ra trên thế giới và nguyên nhân dẫn đến những xu hướng cải cách ấy. Tiếp theo chuyên đề về Lãnh đạo và Quản trị Đại học, số 4&5 của Bản tin Giáo dục Quốc tế xin giới thiệu chuyên đề về “Những Xu hướng Toàn cầu trong Quản trị Đại học” của tác giả John Fielden. Đây là một bản báo cáo rất toàn diện được thực hiện dưới sự bảo trợ của Ngân hàng Thế giới năm 2008, nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Báo cáo của John Fielden vừa đề cập đến quản trị ở tầm hệ thống, vừa nói đến những xu hướng cải cách quản trị của cấp trường, do vậy hết sức hữu ích cho những người lãnh đạo giáo dục và cho giới nghiên cứu trong việc nắm bắt được những xu hướng tất yếu sẽ diễn ra với chính chúng ta. Ban biên tập Bản tin xin trân trọng cảm ơn tác giả John Fielden đã cho phép dịch và sử dụng bài viết này.

NHỮNG XU HƯỚNG TOÀN CẦU TRONG QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

Tổng quan

Trong bài này chúng tôi quan tâm đến những phương cách quy hoạch và định hướng phát triển giáo dục đại học (GDĐH). Thuật ngữ “quản trị” được dùng để nói đến mọi cơ chế, quá trình và hoạt động liên quan tới việc quy hoạch và định hướng mọi tổ chức cũng như con người làm việc trong lãnh vực GDĐH.  Chúng tôi cũng sẽ xem xét một số nhân tố quản trị nội bộ trong các trường, nhưng chỉ ở mức độ nhà nước tin rằng những nhân tố ấy có liên quan tới cả hệ thống. Điều này nhất quán với một nguyên tắc cốt yếu đàng sau nhiều cải cách gần đây về quyền tự chủ – rằng các trường cần được tự do hết mức có thể trong việc quản lý những chuyện của chính họ. Vì nhu cầu về GDĐH đang tiếp tục tăng, và vì các chính phủ đều công nhận vai trò của đại học trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, việc bảo đảm rằng hệ thống GDĐH được quản lý một cách hiệu quả đang ngày càng quan trọng hơn.  GDĐH cũng ngày càng phức tạp hơn, do số lượng các trường công cũng như tư ngày càng tăng, do vậy nhiệm vụ quản lý và điều hành bộ phận này là một việc đang trở nên đòi hỏi cao hơn và chuyên nghiệp hóa hơn. Kết quả là chúng ta đang thấy mô hình cũ về một cơ quan trung ương cấp Bộ như Bộ Giáo dục thực hiện kiểm soát toàn bộ hệ thống là một mô hình không còn đứng vững được trong dài hạn và đang bị những mô hình khác thay thế trên tòan thế giới. Điều này đã thay đổi mô thức quản lý tập trung một cách chi tiết sang một mô thức khác hẳn về chiến lược và dựa vào những hình thức giám sát hay xem xét chất lượng hoạt động khác tinh tế hơn.

Xem chi tiết: Bantin4&5-XHTCQTĐH.PDF

Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Cố vấn chuyên môn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí

Tổ chức bản thảo và biên tập: TS. Phạm Thị Ly

Trình bày: Đinh Thanh Thùy Linh và Lê Kiến Tường

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Biên tập Bản tin Thông tin Giáo dục Quốc Tế

298-300 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TPHCM, ÐT: 08-37242160