Thông tin Giáo dục Quốc tế số 8 & 9 – 2013

MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP

LỜI GIỚI THIỆU

GDĐH Việt Nam đang ở một thời điểm đòi hỏi phải thay đổi mạnh mẽ và sẽ không thể thực hiện được vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội, nếu vẫn tiếp tục tồn tại như một tháp ngà và bị cô lập, tách rời với thế giới việc làm và với các doanh nghiệp. Các trường ĐH VN đang đứng trước nhu cầu khẩn thiết phải thay đổi chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy theo hướng gắn kết với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu của người tuyển dụng.

Đề án Đổi mới GDĐH Việt Nam giai đoạn 2006-2020 ban hành theo Nghị quyết 14/2005/NQ-CP của Chính phủ cũng nêu rõ mục tiêu trước năm 2020 cần đạt được“70-80% tổng số SV theo học các chương trình nghề nghiệp- ứng dụng”. Theo Quy hoạch Tổng thể hệ thống GDĐH, đại bộ phận SV sẽ theo học tại các trường thuộc tầng thứ hai và thứ ba của hệ thống GDĐH phân tầng, tức là sẽ được đào tạo trong các trường đại học thiên về ứng dụng.

Để thực hiện mục tiêu này, các trường sẽ phải gắn kết chặt chẽ hơn với các doanh nghiệp để tạo ra những sinh viên với phẩm chất và kỹ năng mà thị trường lao động đòi hỏi. Dự án Phát triển GDĐH theo định hướng nghề nghiệp – ứng dụng (POHE) do Bộ GD-ĐT chủ trì thực hiện với nguồn vốn viện trợ ODA không hoàn lại của chính phủ Hà Lan, đã được thực hiện ở Việt Nam từ năm 2006 -2009 trong Giai đoạn 1, là một sự đáp ứng kịp thời để thực hiện mục tiêu nói trên. Bài báo cáo « Hướng tới một hệ thống GDĐH đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội : một số nhận định và khuyến nghị » được thực hiện nhằm đưa ra một sự đánh giá khách quan về những tác động và kết quả mà Dự án đã tạo ra trong Giai đoạn 1, bao gồm cả những thành tựu, những thách thức và trở ngại, đồng thời phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến thành công trong việc thực hiện phát triển GDĐH định hướng nghề nghiệp -ứng dụng ở Việt Nam, những điều kiện cần và đủ đảm bảo cho thành công của dự án, từ đó đưa ra những khuyến nghị để nhân rộng thành quả này trong cả hệ thống.

Bản tin GDQT Nguyễn Tất Thành số 8&9 năm 2012 xin giới thiệu bài báo cáo này, cùng với một bài tổng thuật về quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, nhằm cung cấp ý tưởng cho lãnh đạo các trường trong việc xác định tầm nhìn và mục tiêu chiến lược. Các trường đang ngày càng phải đối mặt nhiều hơn với một tương lai cạnh tranh quyết liệt để giành sinh viên. Trong bối cảnh đó, đào tạo đáp ứng nhu cầu của thế giới việc làm là một hướng đi giúp cho nhà trường gắn với xã hội và thị trường lao động, nâng cao sự thu hút đối với sinh viên và từ đó cải thiện nguồn lực cũng như biện minh cho sự sống còn của nhà trường.

Ban Biên tập Bản tin xin cảm ơn các tác giả của bản báo cáo, Dự án POHE Việt Nam và lãnh đạo Vụ GDĐH, Bộ GD-ĐT đã tạo điều kiện thực hiện bản báo cáo và cho phép sử dụng bài viết này cho Bản tin.

Tổng quan về quan hệ hợp tác nhà trường – doanh nghiệp (University Business Cooperation- UBC)

Mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp được hiểu như là những giao dịch giữa các trường đại học và các tổ chức sản xuất kinh doanh vì lợi ích của cả hai bên. Đẩy mạnh việc hợp tác này và khai thác giá trị của nó có thể giúp nhà trường tháo gỡ những khó khăn về tài chính, và giúp các doanh nghiệp đạt được hoặc duy trì ưu thế cạnh tranh trong thị trường năng động ngày nay, đồng thời đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia và đáp ứng đòi hỏi của thị trường lao động (Carayon, 2003,Gibb & Hannon (2006), Storm (2008), Razvan & Dainora (2009).

Có thể định nghĩa quan hệ hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp là tất cả mọi hình thức tương tác trực tiếp hay gián tiếp, có tính chất cá nhân hay tổ chức giữa trường đại học và các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ lẫn nhau vì lợi ích của cả hai: hợp tác trong nghiên cứu và phát triển, kích thích sự vận động năng động qua lại của giảng viên, sinh viên và các nhà chuyên môn đang làm việc tại các doanh nghiệp; thương mại hóa các kết quả nghiên cứu; xây dựng chương trình đào tạo; tổ chức học tập suốt đời; hỗ trợ các nỗ lực sáng nghiệp và quản trị tổ chức.

Xem chi tiết: Ban tin 8&9_QHDN&NT

Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Cố vấn chuyên môn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí

Tổ chức bản thảo và biên tập: TS. Phạm Thị Ly

Trình bày: Đinh Thanh Thùy Linh và Lê Kiến Tường

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Biên tập Bản tin Thông tin Giáo dục Quốc Tế

298-300 Nguyễn Tất Thành, Q.4, TPHCM, ÐT: 08-37242160